หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ฝึกอบรมสำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ พ.ศ. ๒๕๕๘

หลักการและเหตุผล

          ตามกฎหมาย ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ (คลิกเพื่อดูกฎหมายแนบ) ได้กำหนดให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ต้องเข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า โดยนายจ้างจะต้องดำเนินการฝึกอบรมให้กับลูกจ้าง ในเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

          การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กล่าวคือนายจ้างต้องให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว จากนั้น จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม, วัน เวลาในการฝึกอบรม พร้อมกับชื่อของวิทยากรที่ฝึกอบรม แจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้น และเก็บทะเบียนไว้ ณ สำนักงานของนายจ้าง พร้อมให้เจ้าหน้าที่แรงงานตรวจสอบได้ตลอดเวลา

          เนื่องจากสถานประกอบการส่วนใหญ่ มีลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานจำนวนไม่มาก ไม่คุ้มกับการที่นายจ้างจะดำเนินการจัดฝึกอบรมเอง ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ ทางผู้จัดจึงได้เปิดการฝึกอบรมนี้ขึ้น โดยผู้ฝึกอบรม คือสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ

วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย
  2. เพื่อรู้จักอันตรายจากไฟฟ้า และรู้ถึงหลักการและวิธีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
  3. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ไม่เสี่ยงต่อการได้รับโทษจำคุก หรือโทษปรับ หากเกิดอัคคีภัย
    หรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเรื่องไฟฟ้า
  4. เพื่อฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า

คุณสมบัติของผู้ที่ควรเข้ารับการฝึกอบรม

ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า อาทิเช่น ทำหน้าที่ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมแซมบำรุงรักษา
หรือหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า เครื่องใช้/บริภัณฑ์ไฟฟ้า

สิ่งที่จะได้รับหลังการฝึกอบรม

วุฒิบัตรที่ลงนามโดยวิทยากรผู้สอน ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายฯ 

PROMOTION  สำหรับผู้ติดต่อ ที่สมัครภายใน 30 กันยายน นี้ รับ POWER BANK ฟรี!!!

ตารางการอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าฯ
กรุงเทพฯ
วันที่อบรมสถานที่
ส.ค. 62ก.ย. 62ต.ค 62พ.ย.62
85107ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ แฟคตอรี่เทรนนิ่ง จังหวัดกรุงเทพฯ
22262421
ตารางการอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าฯ
ปทุมธานี
วันที่อบรมสถานที่
ส.ค. 62ก.ย. 62ต.ค. 62พ.ย. 62
85107ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ แฟคตอรี่ เทรนนิ่ง นวนคร ปทุมธานี
22262421
ตารางการอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าฯ
ระยอง
วันที่อบรมสถานที่
ส.ค. 62ก.ย. 62ต.ค. 62พ.ย. 62
71196ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้า
แฟคตอรี่ เทรนนิ่ง 2 (จ.ระยอง)
ตารางการอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าฯ
ชลบุรี
วันที่อบรมสถานที่
ส.ค. 62ก.ย. 62ต.ค. 62พ.ย. 62
711913ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ แฟคตอรี่ ชลบุรี

Factory Learning มีบริการไปฝึกอบรมให้ถึงองค์กรของท่าน
ที่นี่ ที่เดียว! (In House)

กำหนดการความปลอดภัยไฟฟ้า.PDF

คลิกเพื่อขอใบเสนอราคาออนไลน์