หลักสูตร การขับรถฟอร์คลิฟท์

การฝึกอบรมการขับรถฟอร์คลิฟท์
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจัน และหม้อน้ำ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓๖ (คลิกเพื่อดูกฎหมายแนบ)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

                1. พนักงานขององค์กรที่ต้องขับขี่รถฟอร์คลิฟท์

                2. ช่างซ่อมบำรุง ดูแลรักษารถฟอร์คลิฟท์

                3. หัวหน้างาน/ผู้จัดการ ที่ต้องดูแลทีมงานขับรถฟอร์คลิฟท์

ประโยชน์จากการฝึกปฏิบัติ

  1. มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อกฎระเบียบการใช้รถฟอร์คลิฟท์
  2. สามารถขับรถฟอร์คลิฟท์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
    (เพื่อเป็นการลดต้นทุนจากการสูญเสียด้านอุบัติเหตุและความเสียหายของผลิตภัณฑ์)
  3. สามารถตรวจสอบและบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟท์ได้อย่างถูกวิธี

ตารางฝึกอบรม
สอบขอรับใบเซอร์ฯ (หนังสือรับรอง) – ฝึกอบรม (Public Course)/ ทบทวน 
หลักสูตร พัฒนาทักษะการขับขี่รถฟอร์คลิฟท์ (เครื่องยนต์) อย่างปลอดภัย และการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี สำหรับ ผู้ที่ขับรถยกเป็นแล้ว
และต้องการสอบขอรับใบเซอร์ฯ 2562

สถานที่พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.
กรุงเทพ-บางนา4 , 13 , 21 , 271 , 10 , 17 , 248 , 15 , 22 , 273 , 19 , 26
ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
9 , 16 , 23 , 305 , 12 , 21 , 282 , 11 , 18 , 257 , 9 , 16 , 23
สถานที่พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.
ระยอง-แยก PMY2291721
ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
18302018

ตารางฝึกอบรม
สอบขอรับใบเซอร์ฯ (หนังสือรับรอง) – ฝึกอบรม (Public Course)/ ทบทวน 
หลักสูตร พัฒนาทักษะการขับขี่รถฟอร์คลิฟท์ (ไฟฟ้า) อย่างปลอดภัย และการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี สำหรับ ผู้ที่ขับรถยกเป็นแล้ว
และต้องการสอบขอรับใบเซอร์ฯ 2562

สถานที่พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.
กรุงเทพ-บางนา14 , 2811 , 259 , 2313 , 27
ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
10 , 2415 , 2212 , 2610 , 24
สถานที่พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.
ระยอง-แยก PMY23201822
ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
19312119

ตารางฝึกอบรม
ฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกทักษะการควบคุมและบำรุงรักษารถยกอย่างถูกวิธี
สำหรับ ผู้ที่ยังขับรถยก ไม่เป็น หรือยังไม่เคยขับ (ฝึกอบรม 2 วัน)
และต้องการขอรับใบเซอร์ 2562

สถานที่พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.
กรุงเทพ-บางนา7-83-41-25-6
ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
2-37-84-52-3

มีบริการไปฝึกอบรมถึงที่องค์กรของท่าน (In House)

คลิกเพื่อขอใบเสนอราคาออนไลน์