หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 2

ของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก มีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ รวมไปถึงสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 2
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 2
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถปฏิบัติงานเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติงานได้ตามเวลามาตรฐานกำหนด
  4. เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถนำความรู้ หรือทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือพํฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระยะเวลาการฝึกอบรม

  • ฝึกอบรม 1 วัน / ฝึกปฏิบัติ 1 วัน-
  • เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 วัน

คุณสมบัติของผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม

เป็นผู้ที่ได้รับคะแนนรวมในภาคความรู้และภาคทักษะในการสอบ ระดับ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 หรือได้คะแนนสอบในระดับ 1 ไม่ถึง 80 คะแนน แต่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 13k

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

วุฒิบัตรที่จะได้รับ

ตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ

ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ กรุงเทพมหานคร
ปี 2562
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2562สถานที่
รอบที่วันที่ฝึกวันที่ทดสอบ
1.) ฝึกอบรม และ ฝึกปฏิบัติ – 2


2.) ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน - 2 วัน
523-24 พ.ค.10-11 มิ.ย.

ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ แฟคตอรี่เทรนนิ่ง 
จังหวัดกรุงเทพฯ

620-21 มิ.ย.8-9 ก.ค.
718-19 ก.ค.19-20 ส.ค.
ตารางฝึกอบรม & ทดสอบ ระยอง 2562
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2562สถานที่
รอบที่วันที่ฝึกวันที่ทดสอบ
1.) ฝึกอบรม และ ฝึกปฏิบัติ - 2 วัน

2.) ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน - 2 วัน
523-24 พ.ค.10-11 มิ.ย.ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
แฟคตอรี่เทรนนิ่ง
จังหวัดระยอง

แผนที่ตามแนบ

620-21 มิ.ย.8-9 ก.ค.
718-19 ก.ค.19-20 ส.ค.
ตารางฝึกอบรม & ทดสอบ ปทุมธานี 2562
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2562สถานที่
รอบที่วันที่ฝึกวันที่ทดสอบ
1.) ฝึกอบรม และ ฝึกปฏิบัติ - 2 วัน

2.) ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน - 2 วัน
523-24 พ.ค.10-11 มิ.ย.ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
แฟคตอรี่เทรนนิ่ง
จังหวัดปทุมธานี

แผนที่ตามแนบ

620-21 มิ.ย.8-9 ก.ค.
718-19 ก.ค.19-20 ส.ค.

คลิกเพื่อขอใบเสนอราคาออนไลน์