หลักสูตร ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก มีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ รวมไปถึงสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถปฏิบัติงานในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
 4. เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถนำความรู้ หรือทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระยะเวลาการฝึกอบรม

 • ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ 1 วัน
 • เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 1 วัน

วุฒิบัตรที่จะได้รับ

วุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

เนื้อหาวิชา

 1. หน่วยวัดของระบบต่างๆ ที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ
 2. การอ่านแบบเครื่องกลและทางไฟฟ้าเบื้องต้น
 3. การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือในงานเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ
 4. ระบบ วงจรเบื้องต้น และอุปกรณ์หลักที่ใช้ในวงจรเบื้องต้นของเครื่องปรับอากาศ
 5. หลักการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 6. ระบบการควบคุมทางไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ
 7. การใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องปรับอากาศ
 8. การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า อุณหภูมิ ความดัน ขนาด และความยาว

ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ กรุงเทพมหานคร
ปี 2562
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2562สถานที่
รอบที่วันที่ฝึกวันที่ทดสอบ
1. ฝึกอบรม และ ฝึกปฏิบัติ

2. เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
116 ก.พ.17 ก.พ.


ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ แฟคตอรี่เทรนนิ่ง 
จังหวัดกรุงเทพฯ

216 มี.ค.17 มี.ค.
327 เม.ย.28 เม.ย.
ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ ระยอง ปี 2562
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2561-2562สถานที่
รอบที่วันที่ฝึกวันที่ทดสอบ
1. ฝึกอบรม และ ฝึกปฏิบัติ

2. เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
116 ก.พ.17 ก.พ.


ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ แฟคตอรี่เทรนนิ่ง 
จังหวัดกรุงเทพฯ

216 มี.ค.17 มี.ค.
327 เม.ย.28 เม.ย.
ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ ปทุมธานี
ปี 2562
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2561-2562สถานที่
รอบที่วันที่ฝึกวันที่ทดสอบ
1. ฝึกอบรม และ ฝึกปฏิบัติ

2. เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
116 ก.พ.17 ก.พ.


ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ แฟคตอรี่เทรนนิ่ง 
จังหวัดกรุงเทพฯ

216 มี.ค.17 มี.ค.
327 เม.ย.28 เม.ย.