หลักสูตร ช่างเครื่องปรับอากาศเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก มีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ รวมไปถึงสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถปฏิบัติงานในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
 4. เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถนำความรู้ หรือทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม

หลักสูตร 1 วัน สำหรับผู้ที่เป็นช่างแอร์อยู่แล้ว

 • ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ 1 วัน
 • เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 1 วัน

เนื้อหาวิชา หลักสูตร 1 วัน

 • ความรู้พื้นฐานระบบไฟฟ้า
 • ความรู้พื้นฐานของสายไฟฟ้ามาตรฐานใหม่
 • ความรู้ของอุปกรณ์ป้องกันและวิธีการคำนวณ
 • ความรู้พื้นฐานของการทำงานของระบบปรับอากาศ
 • เครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้าสำหรับงานติดตั้งแอร์
 • เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งแอร์
 • ขั้นตอนในการติดตั้งระบบปรับอากศและการเดินวงจรไฟฟ้า

หลักสูตร 2 วัน สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นช่างแอร์หรือผู้ที่อยากจะเป็นช่างแอร์

 • ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ 2 วัน
 • เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 1 วัน

เนื้อหาวิชา หลักสูตร 2

 • หน่วยวัดของระบบต่างๆ ที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ
 • การอ่านแบบเครื่องกลและทางไฟฟ้าเบื้องต้น
 • การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือในงานเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ
 • ระบบ วงจรเบื้องต้น และอุปกรณ์หลักที่ใช้ในวงจรเบื้องต้นของเครื่องปรับอากาศ
 • หลักการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 • ระบบการควบคุมทางไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ
 • การใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องปรับอากาศ
 • การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า อุณหภูมิ ความดัน ขนาด และความยาว

ภาพงานล่าสุด ช่างเครื่องปรับอากาศ

16-17 พฤษภาคม 2563

ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ ปทุมธานี
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2563สถานที่

ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
ปทุมธานี
1. ฝึกอบรม 1 วัน และ ฝึกปฏิบัติ 1 วัน

2. เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ตารางการอบรม
รอบที่อบรมทฤษฏีปฏิบัติวันทดสอบ
1516 พฤษภาคม17 พฤษภาคม27 พฤษภาคม
1613 มิถุนายน14 มิถุนายน24 มิถุนายน
1711 กรกฏาคม12 กรกฏาคม22 กรกฏาคม
Update 9 พฤษภาคม
ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ กรุงเทพ
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2563สถานที่

ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
กรุงเทพฯ
1. ฝึกอบรม 1 และ ฝึกปฏิบัติ 1 วัน

2. เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ตารางการอบรม
รอบที่อบรมทฤษฏีปฏิบัติวันทดสอบ
1516 พฤษภาคม17 พฤษภาคม27 พฤษภาคม
1613 มิถุนายน14 มิถุนายน24 มิถุนายน
1711 กรกฏาคม12 กรกฏาคม22 กรกฏาคม
Update 9 พฤษภาคม 2563
ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ ระยอง
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2563สถานที่

ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
ระยอง
1. ฝึกอบรม 1 และ ฝึกปฏิบัติ 1 วัน

2. เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ตารางอบรม
รอบที่อบรมทฤษฏีปฏิบัติวันทดสอบ
1523 พฤษภาคม24 พฤษภาคม10 มิถุนายน
1627 มิถุนายน28 มิถุนายน15 กรกฏาคม
1718 กรกฏาคม19 กรกฏาคม5 สิงหาคม
Update 9 พฤษภาคม 63
ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ ชลบุรี
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2563สถานที่

ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
ชลบุรี
1. ฝึกอบรม 1 วัน และ ฝึกปฏิบัติ 1 วัน

2. เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ตารางการอบรม
รอบที่อบรมทฤษฏีปฏิบัติวันทดสอบ
1523 พฤษภาคม24 พฤษภาคม10 มิถุนายน
1620 มิถุนายน21 มิถุนายน8 กรกฏาคม
1725 กรกฏาคม26 กรกฏาคม12 สิงหาคม
Update 9 พฤษภาคม 63

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม