หลักสูตร ผู้ควบคุมก๊าซอุตสาหกรรม

หลักสูตรการฝึกอบรม

ผู้ควบคุมก๊าซอุตสาหกรรม

ตามกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมล่าสุด พ.ศ.๒๕๕๕

(ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)

 

หลักการและเหตุผล

          เนื่องด้วย กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศกฎกระทรวง กำหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะ เพื่อปฎิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุก๊าซฯประจำโรงงาน จึงได้จัดอบรมหลักสูตรที่เหมาะสมและมีมาตรฐาน โดยได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เนื้อหาหลักสูตรประกอบไปด้วย ความรู้ในก๊าซชนิดต่างๆ การจัดการด้านความปลอดภัย การใช้และวิธีเก็บรักษา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรงอันยาวนาน สถานประกอบการที่ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน: ผู้ประกอบกิจการโรงงานทุกประเภทที่มีการใช้หรือเก็บก๊าซฯ ข้างต้น ที่มีการติดตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซ (Storage Tank) หรือใช้และ/หรือเก็บก๊าซในภาชนะบรรจุก๊าซ (Cylinder) หรือมีการใช้ หรือเก็บก๊าซฯดังกล่าวข้างต้นจากภาชนะบรรจุชนิดติดตั้งบนรถ (Tube Trailer) จะต้องจัดให้มีคนงานซึ่งผ่านการฝึกอบรม และขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุมก๊าซฯต่อกรมโรงงานฯ หากฝ่าฝืน ไม่ให้ผู้ใช้ หรือควบคุมก๊าซฯได้รับการฝึกอบรมและขึ้นทะเบียน มีโทษปรับ200,000 บาท ผู้ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม (ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรที่ระบุ และผ่านการสอบประเมินผล) จะได้รับหนังสือรับรอง จากผู้ดำเนินการฝึกอบรม (ลินเด้) เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมก๊าซฯ คนงานส่งก๊าซฯ หรือคนงานบรรจุก๊าซฯ (แล้วแต่กรณี)ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยการขึ้นทะเบียนนี้จะมีอายุครั้งละ 5 ปี นับแต่วันอนุญาตให้ขึ้นทะเบียน

หัวข้อการฝึกอบรม

ตามกฎหมายกำหนด ประกอบด้วยภาคทฤษฎี 5 หมวด และภาคปฎิบัติ 2 หมวดดังนี้

ภาคทฤษฎีหมวดที่.1: กฎหมาย มาตรฐาน ข้อกำหนด เกี่ยวกับโรงงานที่มีการประกอบ กิจการโรงงานผลิต บรรจุ ใช้ และขนส่งก๊าซ ภาคทฤษฎีหมวดที่ 2 : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซ 
ภาคทฤษฎีหมวดที่ 3: ถังเก็บก๊าซ ภาชนะบรรจุ ท่อก๊าซ เครื่องจักร เครื่องวัด อุปกรณ์ และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆ
ภาคทฤษฎีหมวดที่ 4 : ข้อปฎิบัติของคนงานควบคุมก๊าซ 
ภาคทฤษฎีหมวดที่ 6 : ข้อปฎิบัติของคนส่งก๊าซ 
                                  อบรมภาคปฎิบัติหมวดที่ 1 : วิธีการรับและจ่ายก๊าซ 
ภาคทฤษฎ๊หมวดที่ 7 : การป้องกันและระงับอัคคีภัย และเหตุฉุกเฉิน 
                                  อบรมภาคปฎิบัติหมวดที่ 2 : การป้องกันและระงับอุบัติเหตุ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :

          – ผู้ควบคุมก๊าซฯ หรือผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้และการเก็บก๊าซฯ ข้างต้น 
          – ผู้ส่งก๊าซฯ หรือผู้ที่มีหน้าที่ส่ง หรือขนส่งก๊าซ
          – ผู้บรรจุก๊าซฯ หรือผู้ซึ่งมีหน้าที่บรรจุก๊าซลงในภาชนะบรรจุก๊าซ

สิ่งที่ท่านจะได้รับในการอบรม :

          – เอกสารประกอบการอบรมและ CD กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
          – ประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองโดยอธิบดีกระทรวงอุตสาหกรรม 
          – เอกสารคู่มือความปลอดภัยในการใช้ก๊าซฯ (MSDS) 
          – คู่มือความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับก๊าซฯ ซึ่งไม่มีจำหน่ายที่ใด 
          – ดีวีดี 2 เรื่อง (ซึ่งหาที่ไหนไม่ได้เพราะเราถ่ายทำเอง)

กำหนดการฝึกอบรม
รอบ วันที่ สถานที่
รุ่น 21 ปราจีนบุรี 21-23 พฤษภาคม 2557 รร. วังสำราญ หน้าสวนอุตสาหกรรม 304
รุ่น 22 นครราชสีมา 28-30 พฤษภาคม 2557 รร. ซิตี้พาร์ค ตรงข้ามห้างเดอะมอลล์โคราช
รุ่น 23 สมุทรสาคร 2-4 กรกฎาคม 2557 รร. เซ็นทรัลเพลส อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
รุ่น 24 เชียงใหม่ 23-25 กรกฎาคม2557 รร. ดิเอ็มเพรส ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ติดต่อขอใบเสนอราคาได้ที่ 0-2748-6500, 085-661-8857, 085-661-2910, 084-716-6597