หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
และมีทัศนคติที่ดีจากการนำสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร
2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
3. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
4. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

วุฒิบัตรที่จะได้รับหลังจากการฝึกอบรม

 – วุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคารระดับ 1

เนื้อหาวิชาประกอบไปด้วย

หน่วยที่ 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
หน่วยที่ 2 หลักการและข้อกำหนดในงานช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร
หน่วยที่ 3 วัสดุ-อุปกรณ์ในงานช่างสายอากาศ (Line Man)
หน่วยที่ 4 เครื่องแต่งกายและเครื่องมือช่างสายอากาศ (Line Man)
หน่วยที่ 5 การติดตั้งเสาไฟฟ้าและการยึดโยงเสา
หน่วยที่ 6 การติดตั้งอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าและการพาดสาย
หน่วยที่ 7 การบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
หน่วยที่ 8 ปฏิบัติการงานพื้นฐานช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร
หน่วยที่ 9 การวัดและการประเมินผล

ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ กรุงเทพมหานคร
ปี 2562
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2562สถานที่
รอบที่วันที่ฝึกวันที่ทดสอบ
1.) ฝึกอบรม ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ (8 ชั่วโมง)

2. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (5.5 ชั่วโมง)
1เต็มเต็มศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
แฟคตอรี่เทรนนิ่ง
จังหวัดกรุงเทพฯ
223 ก.พ.24 ก.พ.
330 มี.ค.31 มี.ค.
4
5
ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ ระยอง
ปี 2562
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2562สถานที่
รอบที่วันที่ฝึกวันที่ทดสอบ
1.) ฝึกอบรม ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ (8 ชั่วโมง)

2. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (5.5 ชั่วโมง)
1เต็มเต็มศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
แฟคตอรี่เทรนนิ่ง
จ. ระยอง
223 ก.พ.24 ก.พ.
330 มี.ค.31 มี.ค.
4
5
ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ ปทุมธานี
ปี 2562
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2562สถานที่
รอบที่วันที่ฝึกวันที่ทดสอบ
1.) ฝึกอบรม ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ (8 ชั่วโมง)

2. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (5.5 ชั่วโมง)
1เต็มเต็มศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
แฟคตอรี่เทรนนิ่ง
นวนคร ปทุมธานี
223 ก.พ.24 ก.พ.
330 มี.ค.31 มี.ค.
4
5