หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
และมีทัศนคติที่ดีจากการนำสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร
2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
3. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
4. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

วุฒิบัตรที่จะได้รับหลังจากการฝึกอบรม

 – วุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคารระดับ 1

เนื้อหาวิชาประกอบไปด้วย

หน่วยที่ 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
หน่วยที่ 2 หลักการและข้อกำหนดในงานช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร
หน่วยที่ 3 วัสดุ-อุปกรณ์ในงานช่างสายอากาศ (Line Man)
หน่วยที่ 4 เครื่องแต่งกายและเครื่องมือช่างสายอากาศ (Line Man)
หน่วยที่ 5 การติดตั้งเสาไฟฟ้าและการยึดโยงเสา
หน่วยที่ 6 การติดตั้งอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าและการพาดสาย
หน่วยที่ 7 การบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
หน่วยที่ 8 ปฏิบัติการงานพื้นฐานช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร
หน่วยที่ 9 การวัดและการประเมินผล

ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ กรุงเทพมหานคร
ปี 2562
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2562สถานที่
รอบที่วันที่ฝึกวันที่ทดสอบ
1.) ฝึกอบรม ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ (8 ชั่วโมง)

2. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (5.5 ชั่วโมง)
330 มี.ค.31 มี.ค.ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
แฟคตอรี่เทรนนิ่ง
จังหวัดกรุงเทพฯ
427 เม.ย.28 เม.ย.
525 พ.ค.26 พ.ค.
629 มิ.ย.30 มิ.ย.
7
ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ ระยอง
ปี 2562
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2562สถานที่
รอบที่วันที่ฝึกวันที่ทดสอบ
1.) ฝึกอบรม ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ (8 ชั่วโมง)

2. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (5.5 ชั่วโมง)
330 มี.ค.31 มี.ค.ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
แฟคตอรี่เทรนนิ่ง
จ. ระยอง
427 เม.ย.28 เม.ย.
525 พ.ค.26 พ.ค.
629 มิ.ย.30 มิ.ย.
7
ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ ปทุมธานี
ปี 2562
กำหนดการเข้ารับการฝึกตารางประจำปี 2562สถานที่
รอบที่วันที่ฝึกวันที่ทดสอบ
1.) ฝึกอบรม ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ (8 ชั่วโมง)

2. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (5.5 ชั่วโมง)
330 มี.ค.31 มี.ค.ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ
แฟคตอรี่เทรนนิ่ง
นวนคร ปทุมธานี
427 เม.ย.28 เม.ย.
525 พ.ค.26 พ.ค.
629 มิ.ย.30 มิ.ย.
7