หลักสูตร การขับรถโฟล์คลิฟท์

การฝึกอบรมการขับรถโฟล์คลิฟท์
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจัน และหม้อน้ำ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓๖ (คลิกเพื่อดูกฎหมายแนบ)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

                1. เจ้าหน้าที่ของโรงงานที่ต้องขับขี่รถโฟล์คลิฟท์

                2. ช่างซ่อมบำรุง ดูแลรักษารถโฟล์คลิฟท์

                3. หัวหน้างาน/ผู้จัดการ ที่ต้องดูแลทีมงานขับรถโฟล์คลิฟท์

ประโยชน์จากการฝึกปฏิบัติ

  1. มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อกฎระเบียบการใช้รถโฟล์คลิฟท์
  2. สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
    (เพื่อเป็นการลดต้นทุนจากการสูญเสียด้านอุบัติเหตุและความเสียหายของผลิตภัณฑ์)
  3. สามารถตรวจสอบและบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์ได้อย่างถูกวิธี

ตารางฝึกอบรม
สอบขอรับใบเซอร์ฯ (หนังสือรับรอง) – ฝึกอบรม (Public Course)/ ทบทวน 
หลักสูตร พัฒนาทักษะการขับขี่รถฟอร์คลิฟท์ (เครื่องยนต์) อย่างปลอดภัย และการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี สำหรับ ผู้ที่ขับรถยกเป็นแล้ว
และต้องการสอบขอรับใบเซอร์ฯ 2562

สถานที่ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.
กรุงเทพ-บางนา5 , 14 , 21 , 282 , 11 , 18 , 252 , 11 , 18 , 256 , 22 , 29
พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.
4 , 13 , 21 , 271 , 10 , 17 , 248 , 15 , 22 , 273 , 19 , 26

ตารางฝึกอบรม
สอบขอรับใบเซอร์ฯ (หนังสือรับรอง) – ฝึกอบรม (Public Course)/ ทบทวน 
หลักสูตร พัฒนาทักษะการขับขี่รถฟอร์คลิฟท์ (ไฟฟ้า) อย่างปลอดภัย และการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี สำหรับ ผู้ที่ขับรถยกเป็นแล้ว
และต้องการสอบขอรับใบเซอร์ฯ 2562

สถานที่ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.
กรุงเทพ-บางนา15 , 2912 , 2612 , 269 , 30
พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.
14 , 2811 , 259 , 2313 , 27

ตารางฝึกอบรม
ฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกทักษะการควบคุมและบำรุงรักษารถยกอย่างถูกวิธี
สำหรับ ผู้ที่ยังขับรถยก ไม่เป็น หรือยังไม่เคยขับ (ฝึกอบรม 2 วัน)
และต้องการขอรับใบเซอร์ 2562

สถานที่ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.
กรุงเทพ-บางนา7-84-54-51-2
พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.
6-73-41-25-6

มีบริการไปฝึกอบรมถึงที่องค์กรของท่าน (In House)

คลิกเพื่อขอใบเสนอราคาออนไลน์