หลักสูตร การขับและการบำรุงรักษารถยกเครื่องยนต์

ตารางการอบรม

รหัส FL1 หลักสูตร "การขับและการบำรุงรักษารถยกเครื่องอย่างถูกวิธีและปลอดภัย" ( 6 ชม.)
"Forklift truk driving and maintenance correctty safely : Engine Forklift" (6 hour.)
เวลาเนื้อหา/หัวข้อการอบรม
รวมนาที
08.15-08.30
ลงทะเบียน
ทฤษฏี
ปฏิบัติ
08.30-08.45
ทดสอบก่อนการอบรม 20ข้อ (Pre-test)15-
08.45-10.15
(1) ความรู้ทั่วไปเกียวกับเครื่องรถยก
90-
08.45-08.55
1.1 กฏกระทรางกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดารด้านความปลอดภัย
--
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2552
10-
08.55-09.05
1.2 ประเภทและชนิดของเครื่องจักรรถยก
10-
09.05-09.15
1.3 ชื่อและโครงสร้างส่วนประกอบของเครื่องจักรรถยก
10-
09.15-09.25
1.4 ความมั่นคงในการรับน้ำหนักของเครื่องจักรรถยก
10-
09.25-09.40
1.5 การอ่านคำตารางพิกัดยกและการประเมินนักหนักสิ่งของ
15-
09.40-10.00
1.6 ระบบไฮดรอลิกเบื้องต้น
20-
10.00-10.15
1.7 ระบบไฮดรอลิกเบื้องต้น
15-
10.15-11.00
(2) การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบและการบำรุงรักษาเครื่องจักรรถยก
30-
10.15-10.30
2.1 การตรวจสอบประจำวัน
15-
10.30-10.45
เข้าที่พัก
--
10.30-11.00
2.2 การบำรุงรักษาตามระยะเวลา
15-
11.00-11.30
(3) วิธีการขับและการใช้งานเครื่องจักรรถยก
30-
11.00-11.05
3.1 คุณสมบัตรและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานขับเครื่องจักรรถยก
5-
11.05-11.15
3.2 เทคนิควิธีการขับเครื่องจักรถยก
10-
11.15-11.25
3.3 เทคนิควิธีการตักสินค้า การเคลื่อนย้ายสินค้า และการวางสินค้า
10-
11.25-11.30
3.4 ขั้นตอนการปฏิบัติเมืองเลิกใช้เครื่องจักรถยก
5-
11.30-12.00
(4) ความปลอดถัยในการใช้งานเครื่องจักรรถยก
30-
11.30-11.40
4.1 กกระเบียบพื้นฐานในการใช้งานเครื่องจักรรถยก
10-
11.40-11.50
4.2 มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัยและเครื่องหมายจราจร
10-
11.50-12.00
4.3 สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของเครื่องจักรรถยก
10-
12.00-13.00
พักรับประทานอาหาร
--
13.00-16.15
(5)การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง

0180
13.00-13.30
5.1 การตรวจสอบเครื่องจักรรถยกประจำวัน
-30
13.30-16.15
5.2 การทดสอบการขับขี่ การยกและเคลื่อนย้ายสินค้า การวางซ้อนสินค้าตามเส้นทาง
--
ที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย (ทดสอบรายบุคคล)
-150
14.45-15.00
พักบ่าย
--
16.15-16.30
ทดสอบก่อนการอบรม 20ข้อ (Pre-test)
15
16.30-16.45
เฉลยแบบทดสอบ / มอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ (กรณี Public Training)
15
* หมายเหตู ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีคะแนนภาคทฤษีและภาคปฏิบัตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ซึ่งจะได้รับวุฒิบัตร
180180
[3 ชม.][3 ชม.]