CD ROM! รวมรายชื่อ โรงงานเก่าทั่วประเทศ 240,000 โรงงาน

โดยแบ่งตาม
1. จังหวัด - อำเภอ - ตำบล ที่โรงงานตั้งอยู่
2. แบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม มี 107 ประเภท
หนังสือ Directory รวมโรงงานทั่วประเทศ
1 เล่ม มี 1,000 หน้า มี 4,000 โรงงาน แบ่งแยกตามประเภทอุตสาหกรรม
มีรายละเอียดและจัดรูปแบบตามตัวอย่างด้านล่าง

 
 

ตัวอย่าง : « 1 | 2 | 3 »