หมวด อาหาร
ลำดับ
รหัส
จำพวก
ผลิตภัณฑ์ จำนวน (รง.) "ราคา
(บาท)"
"ตำแหน่งที่ต้องการ
ติดต่อแล้วต้องการให้
ทำ Labels จ่าหน้าซอง"
ใบชา
1 100 การบ่มใบชาหรือใบยาสูบ การบ่มใบชา, การอบใบชา, ผลิตชา ฯลฯ
91    
ผลผลิตเกษตรกรรม
2 201 - จำพวก การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช 530    
202 - จำพวก การกะเทาะเมล็ด หรือเปลือกเมล็ดพืช 104    
203 - จำพวก การอัดปอหรือใบยาสูบ 10    
204 - จำพวก การหีบหรืออัดฝ้าย หรือการปั่นหรืออัดนุ่น หีบฝ้าย, ปั่นนุ่น ฯลฯ 43    
205 - จำพวก การเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช
ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า
199    
206 - จำพวก การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืช ซึ่งมิใช่เมล็ดพืช หรือหัวพืช
เช่น บดแกลบ, บดชานอ้อย
22    
207 - จำพวก การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการ บดถ่านหรือแบ่งบรรจุผงถ่าน
ที่เผาได้จากกะลามะพร้าว
7    
208 - จำพวก การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก เช่น เพาะเชื้อเห็ด, เพาะถั่วงอก 11    
209 - จำพวก การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้แก่ การคัดแยก ผลไม้, เมล็ดพืช 106    
210 - จำพวก การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสได้แก่ ฆ่าเชื้อ (Sterilization) 1,405    
211 - จำพวก การฟักไข่ โดยใช้ตู้อบ 7    
สัตว์ ซึ่งมิใช่สัตว์น้ำ
3 401 - จำพวก โรงฆ่าสัตว์  ฆ่าหมู - ไก่ - โค - กระบือ ฯลฯ 305    
402 - จำพวก การถนอมเนื้อสัตว์ โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทำให้เยือกแข็ง โดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง เช่น ใส้กรอก, อาหารแช่แข็งที่ไม่ใช่อาหารทะเล, แฮม, เบคอน, กุนเชียง, ปลาเค็ม, ปลาหวาน, แหนม ฯลฯ 37    
403 - จำพวก การทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจาก ไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์ เช่น หมูหยอง, หมูแผ่น, หมูกรอบ, ลูกชิ้นหมู-เนื้อ, หมูยอ, ซุปไก่, รังนก ฯลฯ 464    
404
- จำพวก การสกัดน้ำมันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ หรือการทำน้ำมันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ เช่น เจียวน้ำมันหมู, เจียวน้ำมันไก่ ฯลฯ
6    
405 - จำพวก การบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์ ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ เช่น อาหารกระป๋อง ฯลฯ 16    
406 - จำพวก การล้าง ชำแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบด ชำแหละหมู - ไก่ - โค - กระบือ 54    
407 - จำพวก การถนอมเนื้อสัตว์ โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทำให้เยือกแข็ง โดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง ใส้กรอก, อาหารแช่แข็ง 6    
น้ำนม
4 501 - จำพวก การทำนมสดให้ไร้เชื้อ หรือฆ่าเชื้อ โดยวิธีการใด วิธีการหนึ่ง
การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์
102    
502 - จำพวก การทำนมสดจากนมผงและไขมัน 1    
503 - จำพวก การทำนมข้น นมผง หรือนมระเหย ครีมเทียม, นมผง, นมข้น ฯลฯ 11    
504 - จำพวก การทำครีมจากน้ำนม -    
505 - จำพวก การทำเนยเหลวหรือเนยแข็ง ได้แก่ ชีส, เนย, เนียเทียม 8    
506 - จำพวก การทำนมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ เช่น ไอศกรีม, นมเปรี้ยว 27    
สัตว์น้ำ
5 601 - จำพวก การทำอาหารจากสัตว์น้ำและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ อาหารทะเลแช่แข็งบรรจุห่อ, อาหารทะเลกระป๋อง, น้ำปลาบรรจุขวด ฯลฯ 122    
602 - จำพวก การถนอมสัตว์น้ำโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทำให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
เช่น กะปิ, รังนก-หูฉลาม อบแห้ง, อาหารทะเลแช่แข็ง, กุ้งแห้ง ฯลฯ
271    
603 - จำพวก การทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ หนัง หรือไขมันสัตว์น้ำ
เช่น ลูกชิ้นปลา, ใส้กรอกปลา ฯลฯ
84    
604 - จำพวก การสกัดน้ำมันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์น้ำหรือการทำน้ำมันหรือไขมันที่
เป็นอาหารจากสัตว์น้ำให้บริสุทธิ์
2    
605 - จำพวก การล้าง ชำแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ำ
เช่น การล้าง - แกะ - ชำแหละ กุ้ง, หอย, ปู, ปลา ฯลฯ
175    
น้ำมัน จากพืชหรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์
6 701 - จำพวก การสกัดน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ น้ำมันงา,
น้ำมันปาล์ม, น้ำมันถั่ว, น้ำมันรำข้าว, น้ำมันหอมระเหย, น้ำมันมะพร้าว
ฯลฯ
396    
702 - จำพวก การอัดหรือป่นกากพืช หรือสัตว์ทีสกัดน้ำมันออกแล้ว เช่น กะปิ, ข้าวเกรียบกุ้ง 18    
703 - จำพวก การทำน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้แข็ง โดยการเติมไฮโดรเจน 1    
704 - จำพวก การทำน้ำมันจากพืช หรือสัตว์หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์
เช่น สกัดน้ำมันพืช, น้ำมันไบโอดีเซล
34    
705 - จำพวก การทำเนยเทียม ครีมเทียม หรือน้ำมันผสมสำหรับปรุงอาหาร 4    
ผัก พืช หรือผลไม้
7 801 - จำพวก การทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืชหรือผลไม้ บรรจุในภาชนะที่ผนึก และอากาศเข้าไม่ได้ น้ำผลไม้กระป๋อง, ผลไม้กระป๋อง, หน่อไม้ปี๊บ ฯลฯ
325    
802 - จำพวก การถนอม พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง 164    
เมล็ดพืช หรือหัวพืช
8 901 - จำพวก การสี ฝัด หรีอขัดข้าว โรงสีข้าว-ขัดข้าวสารต่างๆ ฯลฯ 1,988    
902 - จำพวก การทำแป้ง โรงโม่แป้ง, ผลิตแป้ง ฯลฯ 166    
903 - จำพวก การป่นหรือบด เมล็ดพืช หรือหัวพืช โรงโม่ - บด - ป่น เมล็ดพืชต่างๆ
เช่น ข้าวโพด, พริก, ถั่ว
62    
904 - จำพวก การผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช เช่น ถั่วทอด, เมล็ดแตงโม, เต้าหู้, เมล็ดทานตะวัน, ข้าวตอก, ข้าวเม่า ฯลฯ 118    
905 - จำพวก การผสมแป้งหรือเมล็ดพืช  ได้แก่ การผลิตแป้งแปรรูปต่างๆ 17    
906 - จำพวก การปอกหัวพืช หรือทำหัวพืชให้เป็นเส้นแว่น หรือแท่ง เช่น ทำมันเส้น เป็นต้น 803    
อาหารจากแป้ง
9 1001 - จำพวก การทำขนมปัง หรือขนมเค็ก ขนมปัง, ขนมเค้ก 411    
1002 - จำพวก การทำขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง ขนมไข่, คุ้กกี้, เวเฟอร์,
โคนไอศกรีม, ข้าวเกรียบ
ฯลฯ
201    
1003 - จำพวก การทำผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เป็นเส้นเม็ด หรือชิ้น
เช่น เส้นขนมจีน, เส้นก๋วยเตี๋ยว, เส้นหมี่, วุ้นเส้น ฯลฯ
652    
น้ำตาล ซึ่งทำจาก อ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน
10 1101 - จำพวก การทำน้ำเชื่อม นมข้นหวาน, น้ำหวาน, น้ำเชื่อม ฯลฯ 137    
1102 - จำพวก การทำน้ำตาลทรายแดง 32    
1103 - จำพวก การทำน้ำตาลทรายดิบ หรือน้ำตาล-ทรายขาว 48    
1104 - จำพวก การทำน้ำตาลทรายดิบหรือน้ำตาล-ทรายขาวให้บริสุทธิ์ -    
1105 - จำพวก การทำน้ำตาลก้อน หรือน้ำตาลผง เช่น น้ำตาลก้อน, น้ำตาลกรวด, น้ำตาลผง (ไอซ์ซิ่ง) 7    
1106 - จำพวก การทำกลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน
เช่น กลูโคส, เกลือแร่, แบะแซ
22    
1107 - จำพวก การทำน้ำตาลจากน้ำหวานของต้นมะพร้าวต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย
เช่น น้ำตาลปึก, น้ำตาลปี๊บ, น้ำตาลโตนด
7    
ชา กาแฟ โกโก้ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน
11 1201 - จำพวก การทำใบชาแห้ง หรือใบชาผง การผลิตใบชาอบ, ใบชาผง ฯลฯ 58    
1202 - จำพวก การคั่ว บด หรือป่นกาแฟ หรือการทำกาแฟผง การคั่ว อบ บด กาแฟ ฯลฯ 66    
1203 - จำพวก การทำโกโก้ผง หรือขนมจากโกโก้ 4    
1204 - จำพวก การทำช็อกโกแลต 13    
1205 - จำพวก การทำเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ 13    
1206 - จำพวก การทำมะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด 4    
1207 - จำพวก การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้ หรือเปลือกผลไม้หรือการเคลือบผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ำตาล เช่น กล้วยฉาบ, ผลไม้เชื่อม 22    
1208 - จำพวก การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts)หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ำตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต 27    
1209 - จำพวก การทำหมากฝรั่ง 7    
1210 - จำพวก การทำลูกกวาดหรือทอฟฟี่ 51    
1211 - จำพวก การทำไอศกรีม 217    
เครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร
12 1301 - จำพวก การทำผงฟู 4    
1302 - จำพวก การทำเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร ซีอิ๊ว, เต้าเจี้ยว, ผงชูรส, น้ำปลา ฯลฯ 337    
1303 - จำพวก การทำแป้งเชื้อ แป้งยีสต์ ฯลฯ 2    
1304 - จำพวก การทำน้ำส้มสายชู 8    
1305 - จำพวก การทำมัสตาร์ด -    
1306 - จำพวก การทำน้ำมันสลัด 4    
1307 - จำพวก การบดหรือป่นเครื่องเทศ ทำผงพะโล้ ฯลฯ 12    
1308 - จำพวก การทำพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง น้ำพริก, เครื่องแกง ฯลฯ 69    
น้ำแข็ง
13 1400 ทำน้ำแข็งหรือ ตัด ซอย บด หรือย่อยน้ำแข็ง (โรงน้ำแข็ง)
1,413    
อาหารสัตว์
14 1501 - จำพวก การทำอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์
ได้แก่ อาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์ อาหารเม็ด ฯลฯ
437    
1502 - จำพวก การป่นหรือบด พืช เมล็ดพืช กากพืชเนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หรือ เปลือกหอย 275    
ยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์
15 2101 - จำพวก การอบใบยาสูบให้แห้ง หรือการรูดก้านใบยาสูบ 4    
2102 - จำพวก การทำบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ หรือบุหรี่อื่น 1    
2103 - จำพวก การทำยาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว 10    
2104 - จำพวก การทำยานัตถุ์ 2    
น้ำบริสุทธิ์
16 9000 จัดหาน้ำ ทำน้ำให้บริสุทธิ์ หรือจำหน่ายน้ำไปยังอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม
50    
ห้องเย็น
17 9200 ห้องเย็น
597    
เกลือ
18 10301 - จำพวก การทำเกลือสินเธาว์  (เกลือที่ได้จากธรรมชาติจากการตากหรือต้ม) 269    
10302 - จำพวก การสูบหรือการนำน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน 6    
10303 - จำพวก การบดหรือป่นเกลือ 32    
10304 - จำพวก การทำเกลือให้บริสุทธิ์ 5    
รวม 13,853
   
 
กลับสู่หน้าหลัก
 

ดูรูปเล่มหนังสือเหมือนจริง 100%

มี CD เป็นไฟล์ Excel ให้ด้วย ไม่ต้องกลัวจะเสียเวลาพิมพ์ Copy ได้ ถ้า Copy ไปขายอย่าให้จับได้ละกัน จ่ายอานแน่ คดีอาญานะคะคุณ...

ลิขสิทธิเลขที่ 159974

**ถ้ายังกังวลว่า เดี๋ยวซื้อไปแล้วได้ข้อมูลจะไม่เหมือนตัวอย่าง ก็มาดูได้ที่ สำนักงาน AD4 ไม่มีบริการเอาไปให้ท่านดู ไม่จำเป็นต้องออกไป ก็ผลิตขายไม่ทันอยู่แล้ว