Factory Safe Club

 

 

หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ฝึกอบรม ช่างไฟฟ้า/วิศวกรและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
ภายในอาคาร เพื่อให้ “สอบผ่าน” การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
และ สอบสัมภาษณ์ (ประเมิน)ได้รับหนังสือรับรองฯ ( License ) ตามกฎหมาย ใหม่ล่าสุด!!! บังคับ ๒๕๕๙

**พิเศษ** สอบถาม พูดคุยกับอาจารย์ได้โดยตรงที่   
ID LINE : pu_factory

Facebook

  

ภาพงานฝึกอบรม อินเฮาส์ (In House Training)
บจก.โตโยต้า ทูโช (ดินแดง)
ภาพงานรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
หลังสอบสัมภาษณ์ (ประเมิน) เสร็จ รับทันที

 

 

 

 

เป็นสถาบันฝึกอบรมใหญ่ที่สุด ที่ได้รับใบอนุญาตฯ จากราชการ

หลักการและเหตุผล

          กำหนดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ สาธารณะได้ จะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ หากช่างไฟฟ้า ทำงานโดยไม่มีหนังสือรับรองฯนี้ จะผิดกฏหมาย มีโทษปรับนายจ้าง ๓๐,๐๐๐ บาท ปรับผู้ปฏิบัติงาน ๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ กฏหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ดังนั้นผู้ว่าจ้าง ผู้ประกอบอาชีพหรือทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ดังกล่าวต้องมีหนังสือรับรองฯตามที่กฏหมาย บังคับ (ดูกฎหมายแนบ)      

 

กำหนดการวันฝึกอบรม-ทดสอบ-รับหนังสือรับรองจากราชการ

1.) วันที่ฝึก ซ้อม ติว (1 วัน 8 ช.ม.) 2.) วันทดสอบภาคปฏิบัติ (4.30ชม.)
& ภาคความรู้ (1 ชม.)
3.) วันสอบสัมภาษณ์ (เข้ารับการประเมิน)
และได้รับหนังสือรับรองฯ
ครบ 2 ใบจากราชการ
สถานที่
วันอาทิตย์ วันเสาร์ ทุกวันพุธ (ใช้เวลา 15 นาที/คน)
ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61
14 4 4 20 10 10 31-ม.ค. 21-ก.พ. 21-มี.ค.
21 11 11 27 17 17 7-ก.พ. 28-ก.พ. 28-มี.ค.
28 18 18 3-ก.พ. 24 24 14-ก.พ. 7-มี.ค. 4-เม.ย.
25 25 3-มี.ค. 31 14-มี.ค. 25-เม.ย.

 

ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ กรุงเทพมหานคร 2561
1.) วันที่ฝึก ซ้อม ติว (1 วัน 8 ช.ม.) 2.) วันทดสอบภาคปฏิบัติ (4.30ชม.)
& ภาคความรู้ (1 ชม.)
3.) วันสอบสัมภาษณ์ (เข้ารับการประเมิน)
และได้รับหนังสือรับรองฯ
ครบ 2 ใบจากราชการ
สถานที่
ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี (ให้เลือก 1 วัน) ทุกวันศุกร์และเสาร์ (ให้เลือก 1 วัน) ทุกวันเสาร์
ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61
11 1 6 , 8 12 3 9 , 10 20 ม.ค. 3 ก.พ. 3 มี.ค.
16 , 18 6 , 8 13 , 15 19 , 20 9 , 10 16 , 17 27 ม.ค. 10 ก.พ. 10 มี.ค.
23 , 25 13 , 15 20 , 22 26 , 27 16 , 17 23 , 24   17 ก.พ. 17 มี.ค.
30 20 , 22 27 , 29 2-ก.พ. 23 , 24 30 , 31   24 ก.พ. 24 มี.ค.
27 2-มี.ค.   31 มี.ค.

 

ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ กรุงเทพมหานคร 2561
1.) วันที่ฝึก ซ้อม ติว (1 วัน 8 ช.ม.) 2.) วันทดสอบภาคปฏิบัติ (4.30ชม.)
& ภาคความรู้ (1 ชม.)
3.) วันสอบสัมภาษณ์ (เข้ารับการประเมิน)
และได้รับหนังสือรับรองฯ
ครบ 2 ใบจากราชการ
สถานที่
ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี (ให้เลือก 1 วัน) ทุกวันศุกร์และเสาร์ (ให้เลือก 1 วัน) ทุกวันเสาร์
เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61
3 , 5 3 5 , 7 7 4 8 , 9 7 5 2
19 8 12 , 14 20 11 15 , 16 14 12 9
24 , 26 15 , 17 19 , 21 27 , 28 18 , 19 22 , 23 21 19 16
  22 , 24 26 , 28   25 , 26 29 , 30 28 26 23
31   1-มิ.ย.     30

 

 

ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ 2561 ต่างจังหวัด
1.) วันที่ฝึก ซ้อม ติว (1 วัน 8 ช.ม.) 2.) วันทดสอบภาคปฏิบัติ (4.30ชม.)
& ภาคความรู้ (1 ชม.)
3.) วันสอบสัมภาษณ์ (เข้ารับการประเมิน)
และได้รับหนังสือรับรองฯ
ครบ 2 ใบจากราชการ
สถานที่
ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี (ให้เลือก 1 วัน) ทุกวันศุกร์และเสาร์ (ให้เลือก 1 วัน) ทุกวันเสาร์ (ใช้เวลา 15 นาที/คน) จังหวัด
ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61
16 , 30 13 , 27 13 , 27 19 , 2 ก.พ. 16 , 2 มี.ค. 16 , 30 3 ก.พ. , 17 ก.พ. 3 มี.ค. , 17 มี.ค. 31 มี.ค. , 21 เม.ย. วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
11 , 25 8 , 22 8 , 22 13 , 27 10 , 24 10 , 24 27 ม.ค. , 10 ก.พ. 24 ก.พ. , 10 มี.ค. 24 มี.ค. , 7 เม.ย. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ สมุทรสาคร
18 , 1 ก.พ. 15 , 1 มี.ค. 15 , 29 20 , 3 ก.พ. 17 , 3 มี.ค. 17 , 31 3 ก.พ. , 17 ก.พ. 3 มี.ค. , 17 มี.ค. 31 มี.ค. , 21 เม.ย. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

 

ตารางฝึกอบรมจังหวัดระยอง vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์
1.) วันที่ฝึก 2.) วันทดสอบภาคปฏิบัติ (4.30ชม.)
& ภาคความรู้ (1 ชม.)
3.) วันสอบสัมภาษณ์
(เข้ารับการประเมิน)
และได้รับหนังสือรับรองฯ
ครบ 2 ใบจากราชการ
สถานที่
ทุกวันจันทร์ และ วันพุธ (ให้เลือก 1 วัน) ทุกวันอังคารและเสาร์ (ให้เลือก 1 วัน) ทุกวันเสาร์

ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ แฟคตอรี่เทรนนิ่ง แยก PMY
แผนที่ตามแนบ

ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61
22 5 5 27 10 10 27 3 3
29 12 12 3-ก.พ. 17 17   10 10
  19 19   24 24   17 17
  26 26   3 มี.ค. 31   24 24
                31
                 

 

 

 

 

เนื้อหาหลักสูตร( 1 วัน/ 8 ช.ม.)
เวลา รายละเอียด

08.30 น.- 09.00 น.

ลงทะเบียน ทดสอบก่อนฝึกอบรม

09.00 น.- 11. 00 น. ฝึกอบรม ภาคความรู้ แนะแนวข้อสอบและ ติวข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
12.00 น. -13.00 น.  พัก รับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 น.- 16.00 น. ฝึกปฎิบัติการ ตามโจทย์ที่ใช้ทดสอบมาตรฐานฝีมือฯตามจริง
16.00 น. – 17.00 น. สอบภาคความรู้ และ เฉลย – เตรียมเข้าสอบขอใบรับรองมาตรฐานฝีมือฯกับทางการ

 

บรรยากาศการอบรม

      

      

      

   

ภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แฟคตอรี่ เทรนนิ่ง


ชมภาพรุ่นอื่นๆคลิ๊ก

Promotion ปีใหม่ 2561 ไปฝึกให้ที่สถองค์กรท่าน รับ Gift Voucher ช้อบช่วยชาติ 500 บาท วันนี้ ถึง 31 ธ.ค.2560

Promotion สมัครภายใน  30 กันยายน 2560 นี้เลือกรับ Power Bank แบตเตอรี่สำรอง 1 อัน ตามภาพ หรือกระเป๋านารายา ฟรี

ใบเสนอราคา มีให้เลือก 8 แบบ A - H

มีบริการที่พักด้วยนะ สำหรับลูกค้าที่ต้องการค้างคืน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาได้ที่

Tel: 02-361-1948-49 , 02-361-3144-47 , 092-335-8675

Mobile : 062-459-5700

Hot Line : 092-335-8675 , 095-558-6815 , 092-910-3032 , 092-335-8675

 

หลักสูตรเกี่ยวกับไฟฟ้า

 

รับทำเว็บไซต์หาดใหญ่