Factory Safe Club

 

หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ฝึกอบรม ช่างไฟฟ้า/วิศวกรและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
ภายในอาคาร เพื่อให้ “สอบผ่าน” การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
และ สอบสัมภาษณ์ (ประเมิน)ได้รับหนังสือรับรองฯ ( License ) ตามกฎหมาย ใหม่ล่าสุด!!! บังคับ ๒๕๕๙

**พิเศษ** สอบถาม พูดคุยกับอาจารย์ได้โดยตรงที่   
ID LINE : pu_factory

Facebook

ID LINE : Punarak007 ID LINE : Pu_factory  

สำหรับผู้ที่จะมาเรียน
1-3 ท่าน

สำหรับผู้ที่จะมาเรียน
4 ท่าน ขึ้นไป

 

   

ภาพงานฝึกอบรม อินเฮาส์ (In House Training)
บจก.โตโยต้า ทูโช (ดินแดง)
ภาพงานรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
หลังสอบสัมภาษณ์ (ประเมิน) เสร็จ รับทันที

 

 

 

 

 

เป็นสถาบันฝึกอบรมใหญ่ที่สุด ที่ได้รับใบอนุญาตฯ จากราชการ

                  

หลักการและเหตุผล

          กำหนดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ สาธารณะได้ จะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ หากช่างไฟฟ้า ทำงานโดยไม่มีหนังสือรับรองฯนี้ จะผิดกฏหมาย มีโทษปรับนายจ้าง ๓๐,๐๐๐ บาท ปรับผู้ปฏิบัติงาน ๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ กฏหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ดังนั้นผู้ว่าจ้าง ผู้ประกอบอาชีพหรือทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ดังกล่าวต้องมีหนังสือรับรองฯตามที่กฏหมาย บังคับ (ดูกฎหมายแนบ)      

 

กำหนดการวันฝึกอบรม-ทดสอบ-รับหนังสือรับรองจากราชการ

1.) วันที่ฝึก ซ้อม ติว (1 วัน 8 ช.ม.) 2.) วันทดสอบภาคปฏิบัติ (4.30ชม.)
& ภาคความรู้ (1 ชม.)
3.) วันสอบสัมภาษณ์ (เข้ารับการประเมิน)
และได้รับหนังสือรับรองฯ
ครบ 2 ใบจากราชการ
สถานที่
ฝึก ซ้อม ติว - วันอาทิตย์ ทดสอบ วันศุกร์ สอบสัมภาษณ์ ทุกวันเสาร์ (ใช้เวลา 15 นาที/คน) ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ แฟคตอรี่เทรนนิ่ง จังหวัดกรุงเทพฯ
แผนที่ตามแนบ

เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61
1 6 3 13 11 8 12-พ.ค. 26-พ.ค. 23
8 13 10 20 18 15 12-พ.ค. 2-มิ.ย. 30
22 20 17 27 25 22 19-พ.ค. 9-มิ.ย. 7-ก.ค.
29 27 24 4-พ.ค. 1-มิ.ย. 27 26-พ.ค. 16-มิ.ย. 14-ก.ค.

 

ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ กรุงเทพมหานคร 2561
1.) วันที่ฝึก ซ้อม ติว (1 วัน 8 ช.ม.) 2.) วันทดสอบภาคปฏิบัติ (4.30ชม.)
& ภาคความรู้ (1 ชม.)
3.) วันสอบสัมภาษณ์ (เข้ารับการประเมิน)
และได้รับหนังสือรับรองฯ
ครบ 2 ใบจากราชการ
สถานที่
ฝึก ซ้อม ติว ทุกวันพฤหัสบดี ทดสอบ ทุกวันศุกร์ สอบสัมภาษณ์ ทุกวันเสาร์ ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ แฟคตอรี่เทรนนิ่ง จังหวัดกรุงเทพฯ
แผนที่ตามแนบ

ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61
11 1 8 12 2 9 27 ม.ค. 17 ก.พ. 24 มี.ค.
18 8 15 19 9 16 3 ก.พ. 24 ก.พ. 31 มี.ค.
25 15 22 26 16 23 10 ก.พ. 3 มี.ค. 7 เม.ย.
  22 29   23 30   10 มี.ค. 21 เม.ย.
1-มี.ค. 2-มี.ค. 17 มี.ค.  
                 
เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61  
19 3 7 20 4 8 5 พ.ค. 19 พ.ค. 23 มิ.ย.
26 10 14 27 11 15 12 พ.ค. 26 พ.ค. 30 มิ.ย.
  17 21   18 22   2 มิ.ย. 7 ก.ค.
  24 28   25 29   9 มิ.ย. 14 ก.ค.
  31     1-มิ.ย.     16 มิ.ย.  

 

 

 

ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ 2561 จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปทุมธานี
1.) วันที่ฝึก ซ้อม ติว (1 วัน 8 ช.ม.) 2.) วันทดสอบภาคปฏิบัติ (4.30ชม.)
& ภาคความรู้ (1 ชม.)
3.) วันสอบสัมภาษณ์ (เข้ารับการประเมิน)
และได้รับหนังสือรับรองฯ
ครบ 2 ใบจากราชการ
สถานที่
ฝึก ซ้อม ติว ทุกวันพฤหัสบดี ทดสอบ ทุกวันศุกร์ สอบสัมภาษณ์ ทุกวันเสาร์ (ใช้เวลา 15 นาที/คน) จังหวัด
เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61
19 , 26 10 , 24 7 , 21 20 , 27 11 , 25 8 , 22 5 พ.ค. , 12 พ.ค. 26 , 9 มิ.ย. 23 , 7 ก.ค. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ สมุทรสาคร
19 , 26 10 , 24 7 , 21 20 , 27 11 , 25 8 , 22 5 พ.ค. , 12 พ.ค. 26 , 9 มิ.ย. 23 , 7 ก.ค. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

 

ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ 2561 จังหวัดระยอง
1.) วันที่ฝึก 2.) วันทดสอบภาคปฏิบัติ (4.30ชม.)
& ภาคความรู้ (1 ชม.)
3.) วันสอบสัมภาษณ์
(เข้ารับการประเมิน)
และได้รับหนังสือรับรองฯ
ครบ 2 ใบจากราชการ
สถานที่
ฝึก ซ้อม ติว ทุกวันจันทร์ ทดสอบ ทุกวันอังคาร สอบสัมภาษณ์ ทุกวันพุธ

ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ แฟคตอรี่เทรนนิ่ง แยก PMC
แผนที่ตามแนบ

พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61
7 4 2 8 5 3 23 20 18
14 11 9 15 12 10 30 27 25
21 18 16 22 19 17 6 มิ.ย. 4 ก.ค. 1 ส.ค.
  25 23   26 24   11 ก.ค. 8 ส.ค.
                 
                 

 

ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ 2561 จังหวัดชลบุรี
1.) วันที่ฝึก 2.) วันทดสอบภาคปฏิบัติ (4.30ชม.)
& ภาคความรู้ (1 ชม.)
3.) วันสอบสัมภาษณ์
(เข้ารับการประเมิน)
และได้รับหนังสือรับรองฯ
ครบ 2 ใบจากราชการ
สถานที่
ฝึก ซ้อม ติว ทุกวันจันทร์ ทดสอบ ทุกวันอังคาร สอบสัมภาษณ์ ทุกวันพุธ

สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี

พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61
3 7 5 4 8 6 19 23 21
10 14 12 11 15 13 26 30 4 ส.ค.
17 21 19 18 22 20 2 มิ.ย. 7 ก.ค. 18 ส.ค.
24 28   25 29   9 มิ.ย. 14 ก.ค.  
31     1 มิ.ย.     16 มิ.ย.    
                 

 

 

เนื้อหาหลักสูตร( 1 วัน/ 8 ช.ม.)
เวลา รายละเอียด

08.30 น.- 09.00 น.

ลงทะเบียน ทดสอบก่อนฝึกอบรม

09.00 น.- 11. 00 น. ฝึกอบรม ภาคความรู้ แนะแนวข้อสอบและ ติวข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
12.00 น. -13.00 น.  พัก รับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 น.- 16.00 น. ฝึกปฎิบัติการ ตามโจทย์ที่ใช้ทดสอบมาตรฐานฝีมือฯตามจริง
16.00 น. – 17.00 น. สอบภาคความรู้ และ เฉลย – เตรียมเข้าสอบขอใบรับรองมาตรฐานฝีมือฯกับทางการ

 

บรรยากาศการอบรม

      

      

      

   

ภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แฟคตอรี่ เทรนนิ่ง

 

 

ชมภาพรุ่นอื่นๆคลิ๊ก

Promotion ปีใหม่ 2561 ไปฝึกให้ที่สถองค์กรท่าน รับ Gift Voucher ช้อบช่วยชาติ 500 บาท วันนี้ ถึง 28 ก.พ. 2561

Promotion สมัครภายใน  28 กุมภาพันธ์ 2561 นี้เลือกรับ Power Bank แบตเตอรี่สำรอง 1 อัน ตามภาพ หรือกระเป๋านารายา ฟรี

ใบเสนอราคา มีให้เลือก 8 แบบ A - H

ราคาส่วนลดนี้ ถึง 13 เมษายน 2561 เท่านั้น

มีบริการที่พักด้วยนะ สำหรับลูกค้าที่ต้องการค้างคืน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาได้ที่

Tel: 02-361-1948-49 , 02-361-3144-47 , 092-335-8675

ศูนย์ฝึกอบรมระยอง : 038-029603-7

Hot Line : 092-335-8675 , 098-2594205

 

หลักสูตรเกี่ยวกับไฟฟ้า

 

รับทำเว็บไซต์หาดใหญ่