Factory Safe Club

 

หลักสูตร ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม

เพื่อให้ “สอบผ่าน” การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ตามกฎหมาย บังคับ ๒๕๕๒

**พิเศษ** สอบถาม พูดคุยกับอาจารย์ได้โดยตรงที่   
ID LINE : pu_factory

Facebook

ID LINE : Punarak007 ID LINE : Pu_factory  

สำหรับผู้ที่จะมาเรียน
1-3 ท่าน

สำหรับผู้ที่จะมาเรียน
4 ท่าน ขึ้นไป

 

ภาพงานฝึกอบรมช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม

 

กฎหมายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 

กำหนดการวันฝึกอบรม-ทดสอบ-รับหนังสือรับรองจากราชการ

ตารางฝึก ซ้อม ติว vs ทดสอบ & รับหนังสือรับรองจากราชการ กรุงเทพมหานคร 2561
1.) วันที่ฝึก ซ้อม ติว ( 2 วัน ) 2.) วันทดสอบภาคปฏิบัติ
& ภาคความรู้
3.) วันสอบสัมภาษณ์ (เข้ารับการประเมิน)
และได้รับหนังสือรับรองฯ
จากราชการ
สถานที่
ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ แฟคตอรี่เทรนนิ่ง จังหวัดกรุงเทพฯ
คลิกดูแผนที่
คลิกดูสถานที่จอดรถ

4 , 11 1 , 8 5 , 12 18 15 19 8 ส.ค. 5 ก.ย. 10 ต.ค.
                 
(ใช้เวลา 2 วันได้ สำหรับผู้ที่มีวุฒิหรือประสบการณ์ตรง)            

 

ตารางฝึก ซ้อม ติว vs ทดสอบ & รับหนังสือรับรองจากราชการ จังหวัดระยอง 2561
1.) วันที่ฝึก ซ้อม ติว ( 2 วัน ) 2.) วันทดสอบภาคปฏิบัติ
& ภาคความรู้
3.) วันสอบสัมภาษณ์ (เข้ารับการประเมิน)
และได้รับหนังสือรับรองฯ
จากราชการ
สถานที่
ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61

ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ แฟคตอรี่เทรนนิ่ง
แยก PMC

แผนที่ตามแนบ

18 , 25 15 , 22 19 , 26 1 ส.ค. 29 3 ต.ค. 22 ส.ค. 19 ก.ย. 24 ต.ค.
                 
(ใช้เวลา 2 วันได้ สำหรับผู้ที่มีวุฒิหรือประสบการณ์ตรง)            

 

   

 

กำหนดการ ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ ๑

เนื้อหาหลักสูตร ( 3 วัน )
เวลา รายละเอียด
วันที่หนึ่ง
09.00 น.- 11.00 น.

ความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า
การใช้เครื่องมือช่างทั่วไป (Hand Tools)
หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและหน่วยวัดทางไฟฟ้า

11.00 น.- 12.00 น. หลักการทำงานของระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
12.00 น. - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 15.00 น. 

หลักการทำงานของระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อ)

15.15 น. - 16.00 น.  สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าและการอ่านแบบไฟฟ้า
16.00 น.- 16.15 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

16.15 น.- 18.00 น.

ข้อกำหนดในการติดตั้งการเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายไฟฟ้าตลอดจนอุปกรณ์การเดินท่อ ร้อยสายประเภทต่างๆ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้า
เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
ฝึกภาคความสามารถ

วันที่สอง
09.00 น.- 10.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ
การต่อตัวนำแบบต่างๆ
การเดินสายไฟฟ้าและเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดโลหะและพีวีซี
10.00 น.- 10.30 น.  

การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

10.30 น. - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 น. - 12.00 น.

การต่อวงจรควบคุมมอเตอร์กระแสสลับแบบ Direct Start
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ ๑ กลุ่มละ ๒ คน

12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 16.30 น. ฝึกปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อ)
16.30 น. - 16.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
16.45 น. - 17.30 น. วิทยากรตรวจสอบผลการฝึกฯพร้อมให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแก้ไข
ฝึกปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อ)
17.30 น. - 19.00 น.

ปฏิบัติการทำความสะอาดหลังจากปฏิบัติงานเสร็จ
แบ่งกลุ่มปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ต่อ) 

วันที่สาม
08.30 น.- 09.00 น. เตรียมความพร้อมก่อนทดสอบ
09.00 น. - 10.00 น. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้
10.00 น.- 10.30 น.   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.30 น. - 12.00 น.

ทดสอบ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า การต่อวงจรควบคุมมอเตอร์
กระแสสลับบน Direct Start การตรวจสอบวงจร ทดสอบ ภาคความสามารถ

12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 16.00 น. ทดสอบ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า การต่อวงจรควบคุมมอเตอร์
16.00 น. - 16.30 น. กระแสสลับแบบ Direct Start การตรวจสอบวงจร
16.30 น. - 17.00 น. กรรมการตรวจภาคความสามารถ ให้ผู้เข้าทดสอบพักผ่อนและรอทำความสะอาดห้องปฏิบัติ
17.00 น. - 18.00 น.

เข้าทดสอบทำความสะอาดบูธทดสอบและสถานที่ทดสอบให้พร้อมใช้ครั้งต่อไป
( ส่งคืนเครื่องมือทดสอบทุกชิ้นตามใบรายการ หากสูญหายให้ลงบันทึกพร้อมหามาทดแทน )

หมายเหตุ
1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มให้เวลา ประมาณ ๑๕ นาที
2. ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทุกหัวข้อให้ครบตามที่กำหนดไว้ในตารางการฝึกอบรม จึงจะมีสิทธิรับการประเมินผลการอบรม
3. ช่วงเวลาที่ผู้ทดสอบ (กรรมการ) ตรวจภาคปฏิบัติห้ามมิให้ผู้เข้าทดสอบอยู่บริเวณที่ผู้ทดสอบกำลังตรวจสอบและลงคะแนน
4. ผู้เข้าทดสอบหากคืนเครื่องมือทดสอบไม่ครบให้ผู้ทดสอบบันทึกลงใบบันทึกและแจ้งให้นำอุปกรณ์มาทดแทนต่อไป
5. หลังทดสอบมาตรฐานเสร็จผู้ทดสอบต้องทำความสะอาดสถานที่ทดสอบให้สะอาดเรียบร้อยจึงนับผลการทดสอบ
6. นำบัตรประชาชนมาทำการอ่านข้อมูลในบัตรประชาชนใส่ในไฟล์ EXCEL หากไม่สามารถอ่านข้อมูลในบัตรได้ใช้การแก้ไข
ข้อมูลในไฟล์ EXCEL (อ้างอิงข้อมูลในบัตรประชาชน)

 

Promotion สมัครภายใน   30 มิถุนายน 61 นี้เลือกรับ Power Bank แบตเตอรี่สำรอง 1 อัน ตามภาพ ฟรี

 

 

 

   

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาได้ที่

Tel: 02-361-1948-49 , 02-361-3144-47 , 092-335-8675

ศูนย์ฝึกอบรมระยอง : 038-029603-7

Hot Line : 092-335-8675 , 098-2594205

 

หลักสูตรเกี่ยวกับไฟฟ้า

 

รับทำเว็บไซต์หาดใหญ่