Factory Safe Club

 

หลักสูตร ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม

เพื่อให้ “สอบผ่าน” การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ตามกฎหมาย บังคับ ๒๕๕๒

**พิเศษ** สอบถาม พูดคุยกับอาจารย์ได้โดยตรงที่   
ID LINE : pu_factory

Facebook

ID LINE : Punarak007 ID LINE : Pu_factory  

สำหรับผู้ที่จะมาเรียน
1-3 ท่าน

สำหรับผู้ที่จะมาเรียน
4 ท่าน ขึ้นไป

 

 

กฎหมายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 

กำหนดการวันฝึกอบรม-ทดสอบ-รับหนังสือรับรองจากราชการ

ตารางฝึก ซ้อม ติว vs ทดสอบ & รับหนังสือรับรองจากราชการ กรุงเทพมหานคร 2561
1.) วันที่ฝึก ซ้อม ติว ( 2 วัน ) 2.) วันทดสอบภาคปฏิบัติ
& ภาคความรู้
3.) วันสอบสัมภาษณ์ (เข้ารับการประเมิน)
และได้รับหนังสือรับรองฯ
จากราชการ
สถานที่
มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ แฟคตอรี่เทรนนิ่ง จังหวัดกรุงเทพฯ
แผนที่ตามแนบ

18 , 25 23 , 31 20 , 27 2 ก.ค. 6 ส.ค. 3 ก.ย. 16 ก.ค. 20 ส.ค. 17 ก.ย.
                 
(ใช้เวลา 2 วันได้ สำหรับผู้ที่มีวุฒิหรือประสบการณ์ตรง)            

 

ตารางฝึก ซ้อม ติว vs ทดสอบ & รับหนังสือรับรองจากราชการ จังหวัดระยอง 2561
1.) วันที่ฝึก ซ้อม ติว ( 2 วัน ) 2.) วันทดสอบภาคปฏิบัติ
& ภาคความรู้
3.) วันสอบสัมภาษณ์ (เข้ารับการประเมิน)
และได้รับหนังสือรับรองฯ
จากราชการ
สถานที่
มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61

ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ แฟคตอรี่เทรนนิ่ง
แยก PMC

แผนที่ตามแนบ

4 , 11 9 , 16 6 , 14 18 23 20 2 ก.ค. 6 ส.ค. 3 ก.ย.
                 
(ใช้เวลา 2 วันได้ สำหรับผู้ที่มีวุฒิหรือประสบการณ์ตรง)            

 

 

 

กำหนดการ ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ ๑

เนื้อหาหลักสูตร ( 3 วัน )
เวลา รายละเอียด
วันที่หนึ่ง
09.00 น.- 11.00 น.

ความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า
การใช้เครื่องมือช่างทั่วไป (Hand Tools)
หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและหน่วยวัดทางไฟฟ้า

11.00 น.- 12.00 น. หลักการทำงานของระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
12.00 น. - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 15.00 น. 

หลักการทำงานของระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อ)

15.15 น. - 16.00 น.  สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าและการอ่านแบบไฟฟ้า
16.00 น.- 16.15 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

16.15 น.- 18.00 น.

ข้อกำหนดในการติดตั้งการเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายไฟฟ้าตลอดจนอุปกรณ์การเดินท่อ ร้อยสายประเภทต่างๆ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้า
เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
ฝึกภาคความสามารถ

วันที่สอง
09.00 น.- 10.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ
การต่อตัวนำแบบต่างๆ
การเดินสายไฟฟ้าและเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดโลหะและพีวีซี
10.00 น.- 10.30 น.  

การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

10.30 น. - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 น. - 12.00 น.

การต่อวงจรควบคุมมอเตอร์กระแสสลับแบบ Direct Start
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ ๑ กลุ่มละ ๒ คน

12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 16.30 น. ฝึกปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อ)
16.30 น. - 16.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
16.45 น. - 17.30 น. วิทยากรตรวจสอบผลการฝึกฯพร้อมให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแก้ไข
ฝึกปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อ)
17.30 น. - 19.00 น.

ปฏิบัติการทำความสะอาดหลังจากปฏิบัติงานเสร็จ
แบ่งกลุ่มปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ต่อ) 

วันที่สาม
08.30 น.- 09.00 น. เตรียมความพร้อมก่อนทดสอบ
09.00 น. - 10.00 น. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้
10.00 น.- 10.30 น.   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.30 น. - 12.00 น.

ทดสอบ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า การต่อวงจรควบคุมมอเตอร์
กระแสสลับบน Direct Start การตรวจสอบวงจร ทดสอบ ภาคความสามารถ

12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 16.00 น. ทดสอบ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า การต่อวงจรควบคุมมอเตอร์
16.00 น. - 16.30 น. กระแสสลับแบบ Direct Start การตรวจสอบวงจร
16.30 น. - 17.00 น. กรรมการตรวจภาคความสามารถ ให้ผู้เข้าทดสอบพักผ่อนและรอทำความสะอาดห้องปฏิบัติ
17.00 น. - 18.00 น.

เข้าทดสอบทำความสะอาดบูธทดสอบและสถานที่ทดสอบให้พร้อมใช้ครั้งต่อไป
( ส่งคืนเครื่องมือทดสอบทุกชิ้นตามใบรายการ หากสูญหายให้ลงบันทึกพร้อมหามาทดแทน )

หมายเหตุ
1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มให้เวลา ประมาณ ๑๕ นาที
2. ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทุกหัวข้อให้ครบตามที่กำหนดไว้ในตารางการฝึกอบรม จึงจะมีสิทธิรับการประเมินผลการอบรม
3. ช่วงเวลาที่ผู้ทดสอบ (กรรมการ) ตรวจภาคปฏิบัติห้ามมิให้ผู้เข้าทดสอบอยู่บริเวณที่ผู้ทดสอบกำลังตรวจสอบและลงคะแนน
4. ผู้เข้าทดสอบหากคืนเครื่องมือทดสอบไม่ครบให้ผู้ทดสอบบันทึกลงใบบันทึกและแจ้งให้นำอุปกรณ์มาทดแทนต่อไป
5. หลังทดสอบมาตรฐานเสร็จผู้ทดสอบต้องทำความสะอาดสถานที่ทดสอบให้สะอาดเรียบร้อยจึงนับผลการทดสอบ
6. นำบัตรประชาชนมาทำการอ่านข้อมูลในบัตรประชาชนใส่ในไฟล์ EXCEL หากไม่สามารถอ่านข้อมูลในบัตรได้ใช้การแก้ไข
ข้อมูลในไฟล์ EXCEL (อ้างอิงข้อมูลในบัตรประชาชน)

 

   

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาได้ที่

Tel: 02-361-1948-49 , 02-361-3144-47 , 092-335-8675

ศูนย์ฝึกอบรมระยอง : 038-029603-7

Hot Line : 092-335-8675 , 098-2594205

 

หลักสูตรเกี่ยวกับไฟฟ้า

 

รับทำเว็บไซต์หาดใหญ่