Factory Safe Club

 

หลักสูตร ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ที่ผู้ปฎิบัติงานด้านความ ปลอดภัยจำเป็นต้องรู้

**พิเศษ** สอบถาม พูดคุยกับอาจารย์ได้โดยตรงที่   
ID LINE : pu_factory

Facebook

ID LINE : Punarak007 ID LINE : Pu_factory  

สำหรับผู้ที่จะมาเรียน
1-3 ท่าน

สำหรับผู้ที่จะมาเรียน
4 ท่าน ขึ้นไป

 

 

หลักการและเหตุผล

          พลังงานไฟฟ้านับได้ว่ามีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนทางธุรกิจขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาคบริการ หรือภาคอุตสาหกรรม และการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หรือการใช้พลังงานไฟฟ้านั้น ย่อมมีความเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดความสูญเสีย ทั้งต่อ ร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน อย่างใหญ่หลวงได้เช่นกัน ความปลอดภัยในการทำงานจึงถูกกำหนดเป็นนโยบายที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) เป็นกำลังหลักในการผลักดันให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของทุกองค์กร สำหรับความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้านั้น กระทรวงแรงงานได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างที่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ของทุกองค์กรควรต้องได้มีการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ร่วมกับ ช่างเทคนิค วิศวกร ในองค์กร และรวมถึงการติดตาม และควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของช่างผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ให้มีความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ต่อไป

 

เนื้อหาวิชา ประกอบด้วย

1.กฎหมายเกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้า
1.1 กฎกระทรวงฯ พ.ศ.2558
1.2 พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฯ พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

2.ไฟฟ้าเบื้องต้น ที่ผู้ปฎิบัติงานด้านความปลอดภัยต้องรู้
2.1 แรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, ความต้านทานไฟฟ้า
2.2 กฎของโอมห์ และกำลังไฟฟ้า
2.3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า

3.เครื่องมือ และการตรวจวัดทางไฟฟ้าพื้นฐาน
3.1 การตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า
3.2 การตรวจวัดกระแสไฟฟ้า
3.3 การตรวจวัดความต้านทานไฟฟ้า
3.4 การตรวจวัดความเป็นฉนวนไฟฟ้า
3.5 การตรวจวัดความต้านทานหลักดิน

4.สายไฟฟ้า พื้นฐานการใช้งาน และการเปลี่ยนแปลง
4.1 สายไฟ มอก.11-2531 (มาตรฐานเก่า)
4.2 สายไฟฟ้า มอก.11-2553 (มาตรฐานใหม่)

5.อันตรายจากการประสบอันตรายจากไฟฟ้าและการป้องกัน
5.1 ไฟฟ้าดูด และการป้องกัน
5.2 ไฟฟ้าลัดวงจร และการป้องกัน

6.ระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
6.1 พลังงานไฟฟ้าสะสมในพื้นที่ทำงาน ที่อาจเป็นอันตราย
6.2 การปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้าสะสม ก่อนลงมือปฎิบัติงาน
6.3 การประยุกต์ใช้ระบบ Lockout Tagout เพื่อความปลอดภัยในงานไฟฟ้า

 

เนื้อหาวิชา ประกอบด้วย

  • เพื่อเรียนรู้ถึงกฎหมายเกี่ยวกับงานไฟฟ้า กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง และความสำคัญของความปลอดภัย
  • เพื่อเรียนรู้ถึงหลักการทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับไฟฟ้าพื้นฐาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
  • เพื่อเรียนรู้ถึงอันตราย การประสบอันตรายจากไฟฟ้า และวิธีป้องกันที่ถูกต้อง
  • เพื่อเรียนรู้ถึงระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม

  • ผู้ปฎิบัติงานช่างเทคนิค
  • วิศวกร
  • นักเรียน นักศึกษา
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)
  • ผู้ที่สนใจ

ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ กรุงเทพมหานคร 2561
1.) วันที่ฝึก ซ้อม ติว ( 2 วัน ) 2.) วันทดสอบภาคปฏิบัติ ( 1 วัน ) 3.) วันทดสอบภาคปฏิบัติ (4.30ชม.) & ภาคความรู้ (1 ชม.) 4.) วันสอบสัมภาษณ์ (เข้ารับการประเมิน) และได้รับหนังสือรับรองฯ ครบ 2 ใบจากราชการ
ฝึกอบรม วันพุธ ฝึกปฏิบัติ วันพฤหัสบดี ทดสอบ วันศุกร์ สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์
ส.ค.-61 ก.ย.-61 ต.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 ต.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 ต.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 ต.ค.-61
15 , 22 19 , 26 17 , 24 30 4-ต.ค. 1-พ.ย. 31 5-ต.ค. 2-พ.ย. 15 ก.ย. 20 ต.ค. 17 พ.ย.
                       
ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ แฟคตอรี่เทรนนิ่ง จังหวัดกรุงเทพฯ
คลิกดูแผนที่
คลิกดูสถานที่จอดรถ

 

ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ ระยอง 2561
1.) วันที่ฝึก ซ้อม ติว ( 2 วัน ) 2.) วันทดสอบภาคปฏิบัติ ( 1 วัน ) 3.) วันทดสอบภาคปฏิบัติ (4.30ชม.) & ภาคความรู้ (1 ชม.) 4.) วันสอบสัมภาษณ์ (เข้ารับการประเมิน) และได้รับหนังสือรับรองฯ ครบ 2 ใบจากราชการ
ฝึกอบรม วันพุธ ฝึกปฏิบัติ วันจันทร์ ทดสอบ วันอังคาร สอบสัมภาษณ์ วันพุธ
ส.ค.-61 ก.ย.-61 ต.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 ต.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 ต.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 ต.ค.-61
1 , 8 5 , 12 3 , 10 20 17 29 21 18 30 5 ก.ย. 3 ต.ค. 14 พ.ย.
                       

ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ แฟคตอรี่เทรนนิ่ง จังหวัดระยอง
แยก PMC

แผนที่ตามแนบ

   

 

 

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาได้ที่

Tel: 02-361-1948-49 , 02-361-3144-47 , 092-335-8675

ศูนย์ฝึกอบรมระยอง : 038-029603-7

Hot Line : 092-335-8675 , 098-2594205

 

หลักสูตรเกี่ยวกับไฟฟ้า

 

รับทำเว็บไซต์หาดใหญ่