วิทยากรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
หลักสูตร วิทยากรผู้สอนด้านความปลอดภัยฯ

 

หลักการและเหตุผล

          พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๖ กำหนดว่า “ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายถึงชีวิต ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน”

          การฝึกอบรมตามมาตรา ๑๖ (ดูกฏหมายที่แนบมา) ดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริการ หัวหน้างานและลูกจ้าง ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ นายจ้าง ต้องจัดให้มีการฝึกอบรม ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ ประกาศนี้ใช้บังคับ ( ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจานุเบกษา เป็นต้นไป ) โดยนายจ้างต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้.

 1. จัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมนี้เต็มหลักสูตร 6 ชม. ทุกคน
 2. จัดให้ห้องฝึกอบรมหนึ่งห้องมีไม่เกิน 60 คน       
 3. จัดให้มีการวัดผลและประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม
 4. ออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรม ซึ่งมีทะเบียนรายนามลูกจ้างที่ผ่านการอบรม วัน เวลาและสถานที่จัดอบรม พร้อมลายมือชื่อของวิทยากร

ทุกข้อ แฟคตอรี่เซฟคลับ ดำเนินการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ในการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต่าง ๆ  จึงมีความจำเป็นที่ท่านจะต้องจัดอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยนี้ให้ครบทั้ง 3 หัวข้อ แก่ลูกจ้างทุกคน

เนื้อหา
           - ความรู้ทั่วไปด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
           - กฎหมายความปลอดภัยฯ ที่ลูกจ้างต้องทราบถึงสาระสำคัญ ในการนำไปปฎิบัติ
           - กฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยขององค์กรที่มีกฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ เข้ามาเกี่ยวข้อง

ประโยชน์

 1. ไม่ต้องเสียเวลาสอนเอง หรือจ้างคนมาสอน เพราะจะสอนไปทำไมอีก ในเมื่อเนื้อหาก็เหมือนเดิมเป๊ะ จะพูดซ้ำๆซากๆ  ให้ได้อะไรใหม่ขึ้นมา? ใช้สื่อดีวีดีบันทึกการอบรมนี้สอน ก็เหมือนกัน แถมมี ข้อสอบ ให้ใช้วัดผล แล้วใครจะกล้าไม่ตั้งใจฟัง เพราะอาจสอบตกและเสียหน้าได้
 2. ได้ปฎิบัติตามกฎหมาย ไม่ถูกปรับ 400,000 บาท (สี่แสนบาท) จากการฝ่าฝืนกฎหมายข้างต้น ที่ให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย   ให้ครบทั้ง 3 หัวข้อ 6 ชม. (ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาต่อเนื่องทั้งวัน )
 3. ลดความสูญเสีย เนื่องจากที่พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ไม่ต้องเสียเวลาทำงาน-เสียค่าใช้จ่าย ในการเยียวยา
  รักษาพยาบาล , หยุดงานเครื่องจักร ฯลฯ
 4. เป็นการใช้ทุนต่ำที่สุดในการพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงกฏหมา ความปลอดภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานให้ปลอดภัย
 5. พนักงานเกิดความเข้าใจในกฏระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กรว่าด้วยความปลอดภัย ฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างไร้อุบัติเหตุ
 6. เป็นการให้ความร่วมมือกับสังคม ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามกฏหมาย ที่ให้มีการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับบุคคลากร อัน
  จะนำมาซึ่งการลดอุบัติเหตุ สร้างขวัญและกำลังใจให้ทุกคนในองค์กร
 
ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม
     

งานวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2556 / เหล็กสยาม ยามาโต

 

ติดต่อขอใบเสนอราคาได้ที่ 0-2748-6500, 085-661-8857, 085-661-2190, 084-716-6597