หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๖ กำหนดว่า “ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ ดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทาให้ลูกจ้างได้รับอันตรายถึงชีวิต ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน”

การฝึกอบรมตามมาตรา ๑๖ (ดูกฎหมายที่แนบมา) ดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริการ หัวหน้างานและลูกจ้าง ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ นายจ้าง ต้องจัดให้ มีการฝึกอบรม ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ ประกาศนี้ใช้บังคับ ( ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น ไป) โดยนายจ้างต้องปฎิบัติตามดังนี้..

1) จัดให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมนี้เต็มหลักสูตร
2) จัดให้ห้องฝึกอบรมหนึ่งห้องมีไม่เกิน 60 คน
3) จัดให้มีการวัดผลและประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม ( หมายเหตุ: ข้อ 3 - 4 ผู้จัดการอบรม – แฟคตอรีเซฟคลับ ดาเนินการให้ )
4) ออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรม ซึ่งมีทะเบียนรายนามลูกจ้างที่ผ่านการอบรม วัน เวลาและสถานที่จัดอบรม พร้อมลายมือชื่อของวิทยากรผู้ทาการอบรมไว้ในสถานที่ที่ลูกจ้างทำงาน พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงาน ตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการตอบสนองเจตนารมย์ของกฎหมายดังกล่าว จึงมีความจาเป็นที่จะต้องจัดอบรมให้ความรู้แก่ลูกจ้างทุกคน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัย อาชีอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึง กฎหมายความปลอดภัย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กรว่าด้วยความปลอดภัย ฯ สามารถปฎิบัติงานได้อย่างไร้อุบัติเหตุ
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ขององค์กร

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และลดอัตราการประสบอันตรายหรือป่วยเจ็บจากการทำงานในองค์กร
2. เป็นการให้ความร่วมมือกับสังคม ส่งเสริมให้เกิดการปฎิบัติตามกฎหมาย ที่ให้มีการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับบุคคลากร อันจะ นามาซึ่งการลดอุบัติเหตุ สร้างขวัญและกำลังใจให้ทุกคนในองค์กร

กลุ่มเป้ำหมำย :
สถานประกอบการ (โรงงาน โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ) ทุกประเภททั้งหน่วยงานเอกชน และ รัฐวิสาหกิจ

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ำรับกำรอบรม:
พนักงานระดับปฎิบัติการทั้งที่เป็นลูกจ้างทั่วไป และ ลูกจ้างเข้างานใหม่

 

บรรยากาศการฝึกอบรม

กำหนดการฝึกอบรม
(6 ชั่วโมง สอน 3 หัวข้อที่กฎหมายกำหนด )
8.30 - 9.00 ประเมินผลก่อนการฝึกอบรม และ กิจกรรมละลายพฤติกรรม
9.00 – 10.30 ความรู้ทั่วไปด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
10.30 – 10.45 พัก
10.45 – 12.00 กฎระเบียบขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัย (ฝึกอบรม สไตล์ประชุมขี้แจง )
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของท่าน ซึ่งลูกจ้างควรทราบ สาระสาคัญของกฎหมายที่เลือกมาข้างต้น กับการนากฎหมายไปสู่การปฎิบัติ
14.30 – 14.45 พัก
14.45 - 16.15 กฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรที่มีกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯเข้ามาเกี่ยวข้อง
16.15 – 16.30 ประเมินผล ให้ทำข้อสอบวัดผล 15 ข้อปรนัย
   

หมายเหตุ:
ข้อสอบมาจาก 3 หมวดที่กฎหมายกำหนดให้ฝึกอบรม ลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้างานใหม่ ได้แก่ ความรู้ทั่วไปด้านความปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัยฯ กฎระเบียบ ขัอบังคับขององค์กร มีข้อสอบหมวดละ 5 ข้อ ต้องทาได้ 9 ข้อขึ้นไปจึงจะสอบผ่าน ผู้จัดฝึกอบรมจะตรวจข้อสอบประกาศผลทันที หากสอบไม่ผ่านให้มาทบทวนกับอาจารย์ผู้สอนก่อน แล้วสอบใหม่อีกครั้งในวันนั้น

หากองค์กรท่านยังไม่ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้ให้พนักงานตามที่กฎหมายประกาศกำหนด เพราะ ไม่มีวิทยากรภายใน (หรือมีแต่ไม่ให้สอน ยังสอนไม่ได้ สอนไม่ดีหรือสอนแล้วไม่ค่อยมีใครฟัง…ก็ให้มาเข้าคอร์สวิทยากรฯที่แนบมาได้)

ท่านสามารถใช้บริการวิทยากรที่นี่ได้ชมคลิปก่อนตัดสินใจใช้บริการได้ที่……http://www.isohotnews.com/safety_training/

แจ้งความจำนงเพื่อขอใบเสนอราคา ให้ไปฝึกอบรมให้ที่องค์กรท่าน ได้ที่ factorysafeclub@gmail.com

ขอสงวนสิทธิเสนอราคา เฉพาะองค์กรที่ต้องการใช้โอกาสนี้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านมืดของพนักงานโดยใช้ทีมอาจารย์ที่สอนสนุก จูงใจคนฟังได้ ไม่นอกเรื่อง และเป็นองค์กรท่านที่มีรสนิยม ไม่โฟกัสที่ราคาเท่านั้น หรือชอบเลือกงานที่ถูกๆไว้ก่อน

สนใจติดต่อ 0-2748-6500, 085-661-2910, 084-716-6597