วิทยากรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
หลักสูตร วิทยากรผู้สอนด้านความปลอดภัยฯ

 

๑. พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ.๒๕๕๔
๒. ประกาศกรมสวัสดิการ และ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๕๕

ฝึกปฎิบัติได้ดีที่ 1 - 2 รับถ้วยรางวัลจากอาจารย์สุขุม นวลสกุล

 

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๖ กำหนดว่า “ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายถึงชีวิต ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน”

การฝึกอบรมตามมาตรา ๑๖ ดังกล่าวเป็นไปตามประกาศกฎหมาย เริ่อง หลักเกณฐ์ วิธีการและเงื่อนไขตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฐ์ วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริการ หัวหน้างานและลูกจ้าง ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

บรรยากาศการฝึกอบรม วิทยากรผู้สอนด้านความปลอดภัย สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างใหม่

       

บรรยากาศการฝึกอบรม วิทยากรผู้สอนด้านความปลอดภัย สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างใหม่ (ผู้เข้าอบรม)

       
ผู้ฝึกอบรมจากโรงพยาบาล

ผู้ฝึกอบรมจากโรงแรม

ผู้ฝึกอบรมจากโรงแรม

ผู้ฝึกอบรมจาก
โรงงานอุตสาหกรรม

 

 


ความคิดเห็นผู้เข้ารับการอบรม ภาคเหนือ

       

ความคิดเห็นผู้เข้ารับการอบรม ภาคใต้

 

ความคิดเห็นผู้เข้ารับการอบรม

 


ภาพการฝึกอบรบ วิทยากรผู้สอนด้านความปลอดภัยฯ

รุ่นที่ 18 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556

กำหนดการฝึกอบรม 2 วัน
วันที่แรก
8.30 - 9.00 ประเมินการพรีเซ็นท์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคนโดย ให้กล่าว สุนทรพจน์
9.00 – 10.30 บทบาทหน้าที่ของวิทยากร ประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยที่ควรทราบ วิทยากรสอนด้านความปลอดภัยกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้สอนเฉพาะทางที่ประสพความสำเร็จ
10.45 – 12.00 ฝึกเป็นวิทยากรมืออาชีพ, วิธีการสื่อสารที่ โน้มน้าว จูงใจระดับบริหาร - หน.งาน- ระดับปฎิบัติการ ลำดับ เทคนิคการนำเสนอที่โดนใจแต่ละกลุ่มข้างต้นจนทำให้ผู้ฟังเกิดการเปลี่ยนแปลง-นำไปสู่การปฎิบัติ
13.00 – 14.30 การวิเคราะห์ และการรับมือกับผู้เข้ารับการอบรมที่ได้ผลดี – กิจกรรมละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) การใช้โสตทัศนูปกรณ์และสื่อประกอบการสอน และเทคนิคการสอนอย่างมืออาชีพ ฝึกการใช้เสียงและลีลา
14.45 – 16.30 ฝึกปฎิบัติหัดเล่าเรื่องประกอบลีลาทีละคน – ประเมินผลและให้คำแนะนำเพื่อเตรียมการสอนสำหรับวันรุ่งขึ้น สอนโดย อ.เหม บุญพรหมอ่อน, ให้คำแนะนำ – เป็น คอมเมนท์เตเตอร์โดย อ.สุขุม นวลสกุล
วันที่สอง
9.00-10.30 จับประเด็น 3 หัวข้อต่อไปนี้ ที่กฎหมายกำหนดให้สอนพนักงานฯ โดยแนะแนวการสอนและสอนให้ดู
          1) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
          2) กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
          3) ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
10.45 - 12.00 ฝึกปฎิบัติการสอน ( ให้สอนให้ดู เป็นรายบุคคล ) ให้คำแนะนำแนวทางปฎิบัติที่เหมาะสม และประเมินผล
13.00 - 14.30 ฝึกปฎิบัติการสอน ( ต่อ )
14.45 –16.30 ฝึกปฎิบัติการสอน ( ต่อ ) สรุปการสอน มอบวุฒิบัตร มอบถ้วยรางวัล แด่ผู้ชนะ โดย อาจารย์สุขุม นวลสกุล

หมายเหตุ: ทั้ง 2 วัน พักกลางวันเวลา 12.00 - 13.00 พักเบรคเวลา 10.30 – 10.45 และ 14.30 – 14.45 ตามลำดับ

 

กำหนดการฝึกอบรม
รอบ วันที่ สถานที่ ราคา
รุ่น 17 สระบุรี 6 – 7 พฤศจิกายน 2556 รร.สระบุรีอินน์ จ.สระบุรี  
รุ่น 18 กรุงเทพฯ รอบ 6 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 รร.คิงส์ปาร์ค อเวนิว  
รุ่น 19 ระยอง 23-24 ธันวาคม 2556 รร.สตาร์ จ.ระยอง  
รุ่น 20 กรุเทพฯ รอบ 7 25-26 ธันวาคม 2556 รร. มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  
รุ่น 21 กรุงเทพฯ รอบ 8 20 – 21 มีนาคม 2557 รร.เอวาน่า ข้างไบเทคบางนา 8,650 บาท
รุ่น 22 กรุงเทพฯ รอบ 9 27 – 28 มีนาคม 2557 รร.เอวาน่า ข้างไบเทคบางนา 9,500 บาท
รุ่น 23 กรุงเทพฯ รอบ 10 24 - 25 เมษายน 2557 รร.เอวาน่า ข้างไบเทคบางนา 9,500 บาท
รุ่น 24 กรุงเทพฯ รอบ 11 22 – 23 พฤษภาคม 2557 รร.เอวาน่า ข้างไบเทคบางนา 9,500 บาท
รุ่น 25 กรุงเทพฯ รอบ 12 26 – 27 มิถุนายน 2557 รร.เอวาน่า ข้างไบเทคบางนา 9,500 บาท

 

Photo room
     

งานวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556

งานวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556

งานวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2556

งานวันที่ 17-18 ตุลาคม 2556

งานวันที่ 3-4 ตุลาคม 2556


งานวันที่ 30 ก.ย. - 1 ต.ค. 2556

งานวันที่ 5-6 กันยายน 2556

งานวันที่ 29-30 สิงหาคม 2556

งานวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2556

งานวันที่ 18-19 กรกฏาคม 2556

งานวันที่ 11-12 กรกฏาคม 2556

งานวันที่ 4-5 กรกฏาคม 2556

งานวันที่ 25-26 มิถุนายน 2556

งานวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2556

งานวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2556

 

สมนาคุณ :

1. หนังสือ คู่มืออบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและ ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.๒๕๕๔
2. พาวเวอร์พอยท์ เนื้อหาครบตามที่กฎหมายกำหนดให้สอนลูกจ้างประจำ-ลูกจ้างใหม่ ตามกฎหมายฯ

ติดต่อขอใบเสนอราคาได้ที่ 0-2748-6500, 085-661-8857, 085-661-2190, 084-716-6597

ขอใบเสนอราคา – สมัคร Online ได้ที่ www.isohotnews/safety_training
    

 

สุดยอดวิทยากรของประเทศ ลงนามในวุฒิบัตรให้ อ.สุขุม นวลสกุล และ อ.เสน่ห์ ศรีสุวรรณ