หลักสูตร การโรยตัวจากที่สูงอย่างปลอดภัย

ฝึกอบรม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง
วัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย
(
คลิกเพื่อดูกฎหมายแนบ) บังคับใช้ปี ๒๕๑๕

หลักการและเหตุผล

 เนื่องจากการทำงานต่างระดับที่ต้องเสี่ยงกับการตกจากที่สูง เช่น งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานสายส่งไฟฟ้า หรือการทำงานในหลุม บ่อ เป็นต้น ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นจะต้องได้รับการฝึกฝน มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยประกาศกระทรวงแรงงาน จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมการทำงานที่สูงแล้วเท่านั้น จะสามารถขึ้นไปทำงานบนที่สูงได้ และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ยังไม่ได้ทำการฝึกอบรมดังกล่าว ขึ้นไปทำงานบนที่สูง เพื่อเป็นการเพิ่มมาตราความปลอดภัยสำหรับการทำงานบนที่สูง และเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานในการทำงานบนที่สูง นายจ้างควรเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการ ขั้นตอน ข้อควรระวังต่างๆ ในการทำงานบนที่สูง และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมไปถึง เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานบนที่สูง
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกและใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทำงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้อง
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักปฏิบัติตนในการทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

กำหนดการ และ เนื้อหาการฝึกอบรม

ติดต่อสอบถาม ตารางการฝึกอบรมได้ที่ Line : pu_factory