ขอใบเสนอราคา
สมัครเรียนขับขี่รถโฟล์คลิฟท์
 
เลือกวันที่เรียน  
วันที่
 
รูปแบบการฝึกอบรม : Public Training     In-house Training
 
ข้อมูลผู้ติดต่อ
วัน / เดือน / ปี ที่สมัคร     
บริษัท
ผู้ติดต่อ ชื่อ - สกุล
         ตำแหน่ง
         แผนก
ที่อยู่
จำนวนผู้เรียน
ต้องการใบเสนอราคา   ต้องการ    ไม่ต้องการ            ภาษา    อังกฤษ    ญี่ปุ่น    ไทย
เว็บไซต์ของบริษัท      ไม่มี   มี   เว็บไซต์ URL  E-Mail :
โทรศัพท์  ต่อ      โทรสาร         มือถือ
ที่อยู่สำหรับออกใบเสนอราคา
ใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่เดียวกับที่อยู่บริษัท
ใช้ที่อยู่อื่น ( กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง )
เหตุผลที่ต้องเรียน : อื่น ๆ โปรดระบุ  
ท่านรู้ AD4 โดย : อื่น ๆ โปรดระบุ