ขอใบเสนอราคา
ขอรับใบเซอร์ฯ โดยมาฝึกเพื่อนำชั่วโมงการฝึกฯ ไปใช้ยื่นกับทางราชการเพื่อให้ได้เข้าสอบสัมภาษณ์ (เข้ารับการประเมิน)ในการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถของช่างไฟฟ้า


 
ชั่วโมงการฝึกอบรมที่ต้องการ ชั่วโมง
 
ข้อมูลผู้ติดต่อ
วัน / เดือน / ปี ที่สมัคร     
บริษัท
ผู้ติดต่อ ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
แผนก
ที่อยู่
จำนวนผู้เรียน
ต้องการใบเสนอราคา   ต้องการ    ไม่ต้องการ            ภาษา    อังกฤษ    ญี่ปุ่น    ไทย
เว็บไซต์ของบริษัท      ไม่มี   มี   เว็บไซต์ URL  E-Mail :

โทรศัพท์  ต่อ      โทรสาร         มือถือ     

ID Line

ที่อยู่สำหรับออกใบเสนอราคา
ใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่เดียวกับที่อยู่บริษัท
ใช้ที่อยู่อื่น ( กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง )
เหตุผลที่ต้องเรียน :
อื่น ๆ โปรดระบุ  
ท่านรู้ แฟคตอรี่เซฟตี้คลับ โดย : อื่น ๆ โปรดระบุ