v

หลักการและเหตุผล

องค์กรทุกองค์กรล้วนแต่อยากให้ กิจการดำเนินไปด้วยดี คงไม่มีองค์กรไหน อยากให้มีการไล่ออก หรือ เลิกจ้างพนักงานเกิดขึ้น แต่ถ้ามีความจำเป็น ไม่ ว่าจะเป็นเพราะพิษเศรษฐกิจหรือเหตุผลอื่นใด องค์กรจะเลิกจ้างอย่างไรให้ ไม่เกิดปัญหาหรือข้อพิพาทตามมาภายหลัง ซึ่งในบางกรณี อาจมีมูลค่าที่ต้อง ชดใช้เป็นจำนวนมากมายมหาศาล หลักสูตรเลิกจ้างอย่างไรให้ถูกกฎหมาย จึงได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้จัดการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลิกจ้าง ทราบถึงตัวอย่างกรณีพิพาทที่ผ่าน มา เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาวุ่นวาย และความเสียหายที่อาจจะตามมา ภายหลังอย่างมากมาย จากการ “ ไล่คนออก ”

ประเด็นเด็ดที่จะได้รับคำแนะนำ

- บริษัทฯ จะเสียหาย และจะต้องจ่ายอะไรบ้างถ้าเลิกจ้างไม่ถูกต้อง
- ก่อนเลิกจ้างควรปฏิบัติอย่างไร
- การเขียนระเบียบวินัย การลงโทษ และการเลิกจ้างที่รัดกุมทำอย่างไร?
- สาระสำคัญในสิ่งที่ต้องระบุในหนังสือเตือน
- แบบฟอร์มการลงโทษทางวินัย และการเลิกจ้างตาม มาตรา 119
- วิธีแจ้ง (ไล่ออก) เลิกจ้าง 5 วิธี ที่แยบยลและถูกกฎหมาย
- ข้อควรระวังในการเขียนคำสั่งเลิกจ้าง
- ลักษณะการไล่ออก/ เลิกจ้างที่ผิดพลาด
- เมื่อไล่ลูกจ้างออกไปแล้ว ลูกจ้างจะฟ้องได้ ประเด็นใดบ้าง ?
- ศาลมีสิทธิสั่งรับกลับเมื่อบริษัทฯเลิกจ้างไปแล้วหรือไม่?
   จะทำอย่างไรให้พ้นจากการที่ศาลสั่งรับกลับ
- การไล่ออก/ เลิกจ้างอย่างไรที่เป็นธรรม : การบอกกล่าวล่วงหน้าก่อน,
   การจ่ายค่าชดเชยพิเศษ, เลิกจ้างเนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ
- ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลิกจ้างมีอะไรบ้างที่จำเป็นต้องทราบ
- ฎีกาสำคัญๆ ที่เป็นตัวอย่างในการเลิกจ้าง
- ถาม-ตอบ เกี่ยวกับปัญหาการเลิกจ้าง

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

- ผู้บริหาร, ผู้อำนวยการฝ่าย
- หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
- เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
- ผู้จัดการฝ่าย/ หัวหน้าฝ่าย

วิทยากร : อ.เหม บุญพรหมอ่อน

ประวัติ / ประสบการณ์
     - นิติศาตร์บัณฑิต รัฐมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาตร์
     - ปริญาเอกและศาตราจารย์กิติมศักดิ์ จาก........
        World Peace University, USA. สาขาประเทศไทย
     - อดีต ผู้อำนวยการกองกฎหมายและข้อพิพาทแรงงาน กระทรวงแรงงาน
     - แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ระยอง
        ลพบุรี ขอนแก่น ประจวบคีรีขันธ์
     - ประสบการณ์ตรง เกี่ยวกับกรณีพิพาทแรงงานมากว่า 35 ปี

ดูรายละเอียดประวัติทั้งหมด และ คลิปการสอนได้ที่...
http://www.isohotnews.com/safety_training/vdo_a14.html

 

บรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร เลิกจ้างอย่างไรให้เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
 

กำหนดการอบรมสัมมนา
วัน/เวลา หัวข้อ/เนื้อหาวิชา ประเด็นเด็ดที่จะได้รับคำแนะนำ เจ้าหน้าที่ / วิทยากร
09.00-12.00 

-  ภาพรวมกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
- สัญญาจ้างแรงงาน และข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลิกจ้างที่ต้องใช้

-   การกระทำใดบ้างของนายจ้างที่ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน อันจะเป็นโมฆะ ทำให้เสียเปรียบในทางปฎิบัติ

อ.เหม บุญพรหมอ่อน
ประธานสำนักงานกฎหมายฯและพัฒนาบุคลากร เอชพีเอ็น

อดีตผู้อำนวยการกองกฎหมายและข้อพิพาทแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

อดีตแรงงานจังหวัดระยอง สมุทรปราการ อยุธยา ปทุมธานี ลพบุรี ขอนแก่น ประจวบคีรีขันธ์

ปัจจุบัน
วิทยากรขึ้นทะเบียนสอน
จป.วิชาชีพ
จป.บริหาร

จป.หัวหน้างาน
  - นายจ้างต้องจ่ายเงินอะไรบ้าง ถ้าไล่คนออกอย่างไม่ถูกวิธี ไม่ถูกกฎหมาย ไม่เป็นธรรม  - เงินอื่นๆนอกจากค่าชดเชยมีอะไรอีกบ้างที่นายจ้างต้องจ่าย เมื่อมีการไล่คนออก
  - วิธีการและเทคนิคการเลิกจ้าง อย่างไรให้ ถูกต้องและเป็นธรรม - วิธีเลิกจ้างลูกจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาและไม่มี กำหนดระยะเวลาจ้างแน่นอนรวมทั้งลูกจ้างทดลอง งาน(และลูกจ้างที่เป็นกรรมการลูกจ้าง) ทำอย่างไรให้ ไม่ถูกฟ้องร้องภายหลัง? 4 กลุ่มนี้มีวิธีการเลิกจ้าง แตกต่างกันอย่างไร?
 

- เงินค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ และเงินค่า
   ตกใจ!! ต้องจ่ายในกรณีใดบ้าง  และเลิก
จ้างอย่างไรบ้างจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย 

- การจ่ายค่าชดเชยแต่ละประเภทที่ถูกต้อง (เมื่อไล่คนออก) และกรณีใดบ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย หากเลิกจ้าง / ไล่ออกถูกต้อง ถูกวิธี  
 

- เงินอะไรบ้างที่ถือเป็นค่าจ้างและต้อง
  นำมาคำนวณเป็นเงินค่าชดเชยที่ต้อง
  จ่ายให้ลูกจ้างเมื่อมีการเลิกจ้าง(ไล่ออก)

- หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินสวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นที่ถือว่าเป็นค่าจ้างซึ่งต้องนำมาคำนวนจ่ายเมื่อไล่ออก (เลิกจ้าง)

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 

-  การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมคืออะไร ศาลมี
   อำนาจสั่งให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้าง อย่างไรได้บ้าง 

- ศาลพิจารณาว่าการไล่คนออกอย่างไรที่ถือว่าไม่มีเหตุผล หรือไม่มีเหตุอันควร ศาลมีอำนาจสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงานได้หรือไม่ เพียงไร

อ.เหม บุญพรหมอ่อน

  - การขอเลิกจ้างลูกจ้าง เมื่อศาลอนุญาตแล้ว นายจ้างต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง - นายจ้างต้องมีคำสั่งเลิกจ้างและบอกกล่าว ล่วงหน้าอีกหรือไม่ อย่างไร  
  - แนวปฏิบัติในการลงโทษทางวินัย การ สอบสวน การออกหนังสือเตือนและวิธีแจ้ง การลงโทษ - เทคนิคการสอบสวนการกระทำผิดของลูกจ้าง การออกหนังสือเตือนที่ถูกต้อง ข้อควรระวังในการออกหนังสือเตือน และวิธีการแจ้งการลงโทษที่แนบเนียนชัดเจน  
  - สาเหตุต่างๆที่นายจ้างแพ้คดี ผลที่ตามมาที่ควรคำนึงถึง ก่อนการลงโทษไล่พนักงานออก - แนวปฏิบัติของ นายจ้าง/ ฝ่ายบุคคลเพื่อป้องกันการแพ้คดี  
  - ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการ เลิกจ้าง สรุป ถาม-ตอบให้คำปรึกษา - การเลิกจ้างโดยชอบและไม่ชอบตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา ตัวอย่างโทษต่างๆที่นายจ้างได้รับอย่างเบา --> หนักที่สุด ที่มีมาในประวัติศาสตร์  

หมายเหคุ :  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.30-10.45น. และ 14.30 – 14.45 น.

 

กำหนดการฝึกอบรม
รอบ วันที่ สถานที่
รอบ กทม. วันที่ 29 ส.ค. 56 รร.เอวาน่า ไบเทค บางนา
รอบโคราช วันที่ 5 ก.ย. 56 รร.วีวัน จ.นครราชสีมา

ภูเก็ต รอบ B

วันที่ 12 ก.ย. 56
รร.ภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต

นครปฐม

วันที่ 19 ก.ย.56 รร.เวล นครปฐม      

อยุธยา

วันที่ 26 ก.ย.56
รร.กรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

หาดใหญ่ รอบ B

วันที่ 5 ต.ค. 56    
รร.ไดมอนด์ พลาซ่า  จ.สงขลา

ขอสงวนสิทธิเสนอราคา เฉพาะองค์กรที่ต้องการใช้โอกาสนี้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านมืดของพนักงานโดยใช้ทีมอาจารย์ที่สอนสนุก จูงใจคนฟังได้ ไม่นอกเรื่อง และเป็นองค์กรท่านที่มีรสนิยม ไม่โฟกัสที่ราคาเท่านั้น หรือชอบเลือกงานที่ถูกๆไว้ก่อน

ติดต่อขอใบเสนอราคาได้ที่ 0-2748-6500, 085-661-8857, 085-661-2190, 084-716-6597