หลักการและเหตุผล

          เนื่องด้วย กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศกฎกระทรวง กำหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะ เพื่อปฎิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุก๊าซฯประจำโรงงาน จึงได้จัดอบรมหลักสูตรที่เหมาะสมและมีมาตรฐาน โดยได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เนื้อหาหลักสูตรประกอบไปด้วย ความรู้ในก๊าซชนิดต่างๆ การจัดการด้านความปลอดภัย การใช้และวิธีเก็บรักษา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรงอันยาวนาน สถานประกอบการที่ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน: ผู้ประกอบกิจการโรงงานทุกประเภทที่มีการใช้หรือเก็บก๊าซฯ ข้างต้น ที่มีการติดตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซ (Storage Tank) หรือใช้และ/หรือเก็บก๊าซในภาชนะบรรจุก๊าซ (Cylinder) หรือมีการใช้ หรือเก็บก๊าซฯดังกล่าวข้างต้นจากภาชนะบรรจุชนิดติดตั้งบนรถ (Tube Trailer) จะต้องจัดให้มีคนงานซึ่งผ่านการฝึกอบรม และขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุมก๊าซฯต่อกรมโรงงานฯ หากฝ่าฝืน ไม่ให้ผู้ใช้ หรือควบคุมก๊าซฯได้รับการฝึกอบรมและขึ้นทะเบียน มีโทษปรับ200,000 บาท ผู้ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม (ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรที่ระบุ และผ่านการสอบประเมินผล) จะได้รับหนังสือรับรอง จากผู้ดำเนินการฝึกอบรม (ลินเด้) เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมก๊าซฯ คนงานส่งก๊าซฯ หรือคนงานบรรจุก๊าซฯ (แล้วแต่กรณี)ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยการขึ้นทะเบียนนี้จะมีอายุครั้งละ 5 ปี นับแต่วันอนุญาตให้ขึ้นทะเบียน

หัวข้อการฝึกอบรม

ตามกฎหมายกำหนด ประกอบด้วยภาคทฤษฎี 5 หมวด และภาคปฎิบัติ 2 หมวดดังนี้

ภาคทฤษฎีหมวดที่.1: กฎหมาย มาตรฐาน ข้อกำหนด เกี่ยวกับโรงงานที่มีการประกอบ กิจการโรงงานผลิต บรรจุ ใช้ และขนส่งก๊าซ ภาคทฤษฎีหมวดที่ 2 : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซ
ภาคทฤษฎีหมวดที่ 3: ถังเก็บก๊าซ ภาชนะบรรจุ ท่อก๊าซ เครื่องจักร เครื่องวัด อุปกรณ์ และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆ
ภาคทฤษฎีหมวดที่ 4 : ข้อปฎิบัติของคนงานควบคุมก๊าซ
ภาคทฤษฎีหมวดที่ 6 : ข้อปฎิบัติของคนส่งก๊าซ
                                  อบรมภาคปฎิบัติหมวดที่ 1 : วิธีการรับและจ่ายก๊าซ
ภาคทฤษฎ๊หมวดที่ 7 : การป้องกันและระงับอัคคีภัย และเหตุฉุกเฉิน
                                  อบรมภาคปฎิบัติหมวดที่ 2 : การป้องกันและระงับอุบัติเหตุ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :

          - ผู้ควบคุมก๊าซฯ หรือผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้และการเก็บก๊าซฯ ข้างต้น
          - ผู้ส่งก๊าซฯ หรือผู้ที่มีหน้าที่ส่ง หรือขนส่งก๊าซ
          - ผู้บรรจุก๊าซฯ หรือผู้ซึ่งมีหน้าที่บรรจุก๊าซลงในภาชนะบรรจุก๊าซ

สิ่งที่ท่านจะได้รับในการอบรม :

          - เอกสารประกอบการอบรมและ CD กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          - ประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองโดยอธิบดีกระทรวงอุตสาหกรรม
          - เอกสารคู่มือความปลอดภัยในการใช้ก๊าซฯ (MSDS)
          - คู่มือความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับก๊าซฯ ซึ่งไม่มีจำหน่ายที่ใด
          - ดีวีดี 2 เรื่อง (ซึ่งหาที่ไหนไม่ได้เพราะเราถ่ายทำเอง)

 


Talk Show เรื่อง ก๊าซอุตสาหกรรมอันตราย ไม่รู้จักใช้ อาจตายคาที่ !!!
โดย อ.เสน่ห์ ศรีสุวรรณ วิทยากร


DVD ถ่ายทำจากโรงงานจริงเรื่อง การเก็บการใช้ การขนส่ง การบรรจุ ก๊าซที่ถูกต้องปลอดภัย

ภาพการฝึกอบรบ ก๊าซอุตสาหกรรม

 

กำหนดการฝึกอบรม
รอบ วันที่ สถานที่
รุ่น 21 ปราจีนบุรี 21-23 พฤษภาคม 2557 รร. วังสำราญ หน้าสวนอุตสาหกรรม 304
รุ่น 22 นครราชสีมา 28-30 พฤษภาคม 2557 รร. ซิตี้พาร์ค ตรงข้ามห้างเดอะมอลล์โคราช
รุ่น 23 สมุทรสาคร 2-4 กรกฎาคม 2557 รร. เซ็นทรัลเพลส อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
รุ่น 24 เชียงใหม่ 23-25 กรกฎาคม2557 รร. ดิเอ็มเพรส ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

ติดต่อขอใบเสนอราคาได้ที่ 0-2748-6500, 085-661-8857, 085-661-2910, 084-716-6597