(v083) เทคนิคการปรับปรุงระบบ ISO 14001 ด้วย Cleaner Technology เทคโนโลยีสะอาด เพื่อลดต้นทุนในโรงงาน

ผู้สอน

อ. สุรเดช ณ เอดีโฟร์

วิศวกรพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรมืออาชีพที่มีลีลาการสอนที่สนุกสนานแต่สาระล้นเหลือ

ชม VCD นี้แล้วได้อะไร

 1. ได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology)
 2. ทำให้สามารถปรับปรุงระบบ ISO 14001 โดยใช้เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology)
 3. เพื่อให้รู้จักวิธีนำ CT มาใช้เพื่อแก้ปัญหาในโรงงาน เรื่องผลิตไม่ทัน Stock ล้น ต้นทุนการผลิตสูง รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน
 4. รู้จักวิเคราะห์ปัญหา และการนำ Tools มาใช้ให้ตรงจุด รู้จักใช้เครื่องมือแก้ปัญหาให้ถูกกับอาการ
 5. รู้ว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบที่ใช้อย่างไร เพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้น
 6. รู้จักเปลี่ยนแปลงการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต สร้าง Awareness Action ให้กับพนักงาน ซึ่งเป็น "คัมภีร์" ในการแก้ปัญหาโดยไม่ต้องใช้มันสมองระดับวิศวกรมาแก้ เพราะปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหาง่าย ๆ ที่ถูกคนละเลยในรายละเอียด อาทิ ปัญหา…….หรือปัญหา…….และปัญหา……ซึ่งแก้ไขโดย……..(ต้องชม VCD เอาเอง) แรงพลักดันที่สำคัญในการนำ CT มาใช้คืออะไร ? ทำให้เราเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับลูกค้า และคู่แ่ข่งได้ ไม่ต้องไปนั่งอ่านตำราแล้วทำความเข้าใจเอง
 7. ได้รับข้อเสนอแนะด้าน CT ต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในองค์กร พร้อมทราบแนวปฏิบัติจริงจาก ประสบการณ์ตรงของวิทยากร
 8. เสริมทักษะในการวางแผน แก้ปัญหา และพัฒนาระบบการทำงาน โดยใช้เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology)
 9. รู้จักสร้างสัมพันธภาพของบุคลากรในองค์กรให้ร่วมกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 10. ทำให้ท่านเข้าใจวิธีการนำ CT มาใช้ในการลดต้นทุนการผลิตซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มรายได้

 

เนื้อหา

เนื้อหาเกี่ยวข้องกับแรงผลักดัน ความหมาย ประโยชน์ วิธีการ และขั้นตอน การทำเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Cleaner Technology) เน้นแนะวิธีการ รวมทั้งสอดแทรกความรู้ และยกตัวอย่างเกี่ยวกับเนื้อหาที่บรรยาย นำเสนอสิ่งที่ทันสมัย แนะวิธีกำหนดนโยบาย CT โดยประกาศใช้ให้ชัดเจน แล้วทำให้ทุกคนในองค์กรมีศัตรูคนเดียวกันหรือเป้าหมายเดียวกันก่อน ต่อมาจึงแยกออกไปปฏิบัติการตามแผนก สอนวิธีตรวจประเมินเพื่อหาวิธีการลดของเสียในระบบ บอกวิธีลงมือปฏิบัติ และติดตามผล ลดใช้ทรัพยากรพลังงาน ลดมลพิษที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมให้น้อยลงเพื่อให้สภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานดีขึ้น เมื่อเข้าใจภาพรวมของการนำ CT มาใช้ ก็จะทำให้ได้กำไรสูงสุด VCD บันทึกการอบรมนี้บอกวิธีการ และเทคนิคให้ท่านพร้อมตัวอย่างชัด ๆ นำไปปฏิบัติได้เลย !!! ท้าพิสูจน์

 

ราคา

1 ชุด 4 แผ่น ราคา 2,800 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,800 ลด 50% เหลือ 1,400 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

 

เหมาะสำหรับ

 1. โรงงานทุกแห่งที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และต้องการลดต้นทุนด้วยวิธีการใหม่ล่าสุดนี้
 2. โรงงาน องค์กร บริษัทต่าง ๆ ที่กำลังจะทำระบบ ISO 14001 หรือได้รับการรับรองระบบ ISO 14001 มาแล้ว