(v080) เทคนิคปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน (Corrective & Preventive Action)

ผู้สอน

อาจารย์ ดร.วศิน ณ เอดีโฟร์ 

 • ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ประสบการณ์งานวางระบบ ISO มากกว่า 10 ปี

 

เนื้อหา

 • ทำความรู้จักกับ CAR (Corrective Action) และ PAR (Preventive Action)
 • ปัญหาขององค์กร และแนะวิธีการจำแนกปัญหา
 • แนะแนวทางการแก้ไข และป้องกันปัญหา พร้อมตัวอย่างชัดเจน
 • แนะแนวทางปฏิบัติการแก้ไข และป้องกันตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
 • ขั้นตอน และเทคนิคการแก้ไข/ป้องกัน โดยละเอียด
 • แนะวิธีทำความเข้าใจกับปัญหา และลักษณะ/อาการปัญหา
 • สอนวิธีวางแผนปฏิบัติการแก้ไขที่อาการของปัญหา เพื่อให้เกิดผลชั่วคราว มีการปฏิบัติ และทวนสอบ
 • แนะวิธีหาและทวนสอบสาเหตุที่แท้จริง
 • แนะวิธีปฏิบัติการแก้ไขอย่างถาวรที่ต้นเหตุ

 

ราคา

VCD 1 ชุด 3,100 บาท พร้อมคู่มือประกอบการอบรม Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 3,100 ลด 50% เหลือ 1,550 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

 

เหมาะสำหรับ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ, หัวหน้างาน, วิศวกร, ผู้จัดการโรงงานทุกแผนก

 

ประโยชน์

 1. ชมบันทึกการอบรมนี้แล้วจะเข้าใจความสำคัญ และตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาเชิงรุก
 2. ได้เรียนรู้ เรียนลัดถึงเทคนิควิธีการแก้ไข และป้องกันที่มีประสิทธิผล
 3. สามารถนำเทคนิควิธีที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้
 4. จะเข้าใจ และสามารถแก้ไขปัญหาเชิงรุกได้อย่างชัดเจน ตรงเป้าหมาย
 5. หน่วยงานจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดี เนื่องจากรู้จักวิธีวิเคราะห์ปัญหาที่ถูกต้อง