(v076) การประยุกต์ใช้ New 7 QC Tools เครื่องมือใหม่ 7 ชนิด เพื่อการปรับปรุงคุณภาพในกิจกรรมคิวซี

ผู้สอน

อาจารย์ วรพจน์ ณ เอดีโฟร์ 

 • ที่ปรึกษา APEC-IBIZ
 • นักวินิจฉัยสถานประกอบการ
 • ที่ปรึกษาการจัดทำแผนธุรกิจ (ISMED)
 • ที่ปรึกษา / วิทยากรอบรม ISO 9000, ISO 14000, QS 9000 และ ISO/TS 16949
 • ผู้ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ QMS

หลักการพื้นฐานที่สุดอย่างหนึ่งของการบริหารคุณภาพคือ การควบคุมกระบวนการด้วยข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงที่พอเพียงไม่สามารถแสดงออกได้ด้วยข้อมูลตัวเลขแต่เพียงอย่างเดียว เช่น ความต้องการของลูกค้า ความไม่พอใจของลูกค้า ฯลฯ ไม่สามารถแสดงออกเป็นตัวเลข เป็นได้เพียงคำพูดเท่านั้น ซึ่งข้อความที่เป็นคำพูดก็สามารถแสดงออกซึ่งข้อเท็จจริงได้ จึงมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่เป็นคำพูด เช่น เดียวกับข้อมูลที่เป็นตัวเลขในการบริหารข้อมูลคุณภาพ เครื่องมือใหม่ 7 แบบสำหรับควบคุมคุณภาพได้รับการพัฒนาขึ้นมาให้เป็นวิธีการแสดงข้อมูลที่เป็นคำพูดในรูปแบบแผนผัง ซึ่งจะให้ทุกคนเข้าใจปัญหา และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยใช้เครื่องมือ 7 แบบนี้ประยุกต์ใช่ร่วมกับ QC 7 Tools

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม:

 • มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำและประโยชน์ของเครื่องมือบริหาร 7 แบบ
 • ประยุกต์ใช้ 7 Waste and New QC Tools ในกระบวนการแก้ไขปัญหาแบบ QC
 • สามารถใช้แนวคิด และวิธีการนี้ได้ด้วยตนเอง และเกิดประโยชน์สูงสุด
 • สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งชีวิตประจำวัน และในวันที่ทำงาน

 

เนื้อหา

สอนวิธีบริหารคุณภาพ การควบคุมกระบวนการด้วยข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข แต่บางข้อเท็จจริงไม่สามารถ แสดงออกด้วยข้อมูลตัวเลขแต่เพียงอย่างเดียว เช่น ความต้องการของลูกค้า ฯลฯ ซึ่งข้อความที่เป็นคำพูดก็สามารถ แสดงออกซึ่งข้อเท็จจริงได้ จึงมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่เป็นคำพูดเช่นเีดียวกับข้อมูลตัวเลข

เครื่องมือแบบใหม่ 7 แบบ ได้รับการพัฒนาขึ้นมาให้เป็นวิธีการแสดงข้อมูลที่เป็นคำพูดในรูปแบบแผนผัง ซึ่งทำให้ทุกคนเข้าใจปัญหา และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือ 7 แบบ

VCD นี้แก้ไขปัญหาแบบ QCC และวิธีการบริหารข้อเท็จจริง รวมทั้งแนะนำ NEW 7 Tools และแผนภาพกลุ่มความคิด แผนภาพต้นไม้ แผนภาพลูกศร แผนภูมิขั้นตอนการตัดสินใจ การประยุกต์ใช้เครื่องมือในกระบวนการแก้ไข/ปรับปรุงงาน

 

ราคา

VCD 1 ชุด 2 แผ่น 3 ชม. 2,500 บาท เป็นบันทึกการอบรม 1 วัน Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,500 ลด 50% เหลือ 1,250 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

 

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารทุกระดับ หัวหน้ากลุ่มกิจกรรม QCC , ผู้ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาปรับปรุง หรือบุคคลทั่งไปที่สนใจ

 

ประโยชน์

 • ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ และการนำเครื่องมือบริหาร 7 แบบ มาใช้ประโยชน์
 • สามารถประยุกต์ใช้ 7 Waste adn QC Tool ในกระบวนการแก้ไขปัญหาแบบ QCC ได้