(v070) SPC (Statistical Process Control Implementation) เทคนิคการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ

ผู้สอน

อ.วิบูลย์ ณ เอดีโฟร์ 

 

หลักการและเหตุผล

SPC เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดที่ 8.1 ของ ISO 9001:2000 และเป็นข้อบังคับของ TS 16949 ซึ่งการควบคุมกระบวนการเป็นการควบคุมและลดความผันแปร (Variation) ที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ทักษะของผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ วัตถุดิบ และวิธีการ ความผันแปรเป็นอุปสรรคของการทำให้ผลลัพธ์ที่ได้เบี่ยงเบนไปจากผลลัพธ์ที่ได้ตั้งใจไว ้หรือทำให้ได้คุณภาพที่ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความประสงค์ของกระบวนการ 
หลักการของ SPC ก็คือ คุณภาพของสินค้าหรือบริการ (Output) ได้มาจากการสร้างคุณภาพที่กระบวนการมากกว่าการมุ่งเน้นการตรวจสอบผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว 

 

เนื้อหา

 • พื้นฐานคุณภาพ และพื้นฐานทางสถิติ SPC: TQM
 • ความผันแปร ประเภทของความผันแปร (Variation)
 • การอ้างอิงมาตรฐาน
 • มาตรฐานการสุ่มตัวอย่างตาม MIL-STD.105E
 • Control Chart, การคำนวณ, การอ่านค่า

  • X-Bar – R Chart
  • P, nP – Chart
  • U – Chart
  • C, U – Chart
  • QC Story
 • Process Capability การวัดความสามารถของกระบวนการ, Cpk
 • ทดสอบความเข้าใจ

 

ราคา

จำนวน 5 แผ่น ราคา 2,600 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,600 บาท ลด 50% เหลือ 1,300 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

 

เหมาะสำหรับ

 • QA.Engineer, QA, QC, Production Supervisor
 • QMR ,EMR ,MR ,Internal Auditor และผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

 

ประโยชน์

 • ทราบที่มาของการหลักการควบคุมกระบวนการ
 • เรียนรู้พื้นฐานการคำนวณทางสถิติได้อย่างถูกต้อง
 • รู้จักแผนภูมิประเภทต่าง ๆ และสามารถเลือกไปใช้งานได้ถูกต้อง
 • สามารถออกแบบแผนภูมิ และนำไปประยุกต์ใช้กับงานจริงได้ เหมาะสำหรับ