VCD ISO
 
Menu VCD ISO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศใช้แล้ว OHSAS 18001 : 2007 VS 18001 : 1999 ต่างกันอย่างไรจากเวอร์ชั่นเดิม

     มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 มีความชัดเจนมากขึ้น ผลลัพท์จากการนำไปใช้จะได้เห็นการปรับปรุงอย่างชัดเจนในระบบบริหารจัดการความปลอดภัย ที่เด็ดไปกว่านั้นคือสามารถ...นำไปปฏิบัติการร่วม(ในคราวเดียว)กันได้กับมาตรฐานอื่นเช่น ISO 9001:2000 และ ISO 14001:2004 ได้ง่ายขึ้นด้วย

     หลายบริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการจัดการทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้ในการประเมินความเสี่ยง อันตรายในสถานประกอบการ และการปฏิบัติตามกฎหมายอาชีวอนามัย & ความปลอดภัยเพื่อป้องกันสถานที่ทำงานจากอันตรายที่มีความเสี่ยงต่างระดับกันไป

     การจัดทำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กระตุ้นให้ทำกิจกรรมลดความเสี่ยง, สร้างความปลอดภัยต่อสุขภาพหรือต่อชีวิตของพนักงาน เพราะเราจะต้องจัดทำ เรื่อง การชี้บ่งอันตรายและการคุมความเสี่ยงที่มีเกี่ยวกับโรคจากการทำงานและความปลอดภัย, ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ, ปฏิบัติงาน, สร้างสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยตามที่กฎหมายด้านความปลอดภัยระบุรวมทั้ง ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

มาตรฐาน OHSAS 18001 เป็นข้อกำหนดกติกาเฉพาะสำหรับการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซึ่งองค์กรการค้าชั้นนำจากหลายอุตสาหกรรม, องค์กรตรวจประเมิน&ให้การรับรอง, มาตรฐานระหว่างประเทศ ร่วมกันคิดค้นจัดทำขึ้น เพื่อลดข้อบกพร่องต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัยฯ ที่ไม่มีองค์กรที่สามที่เรียกว่า Accreditation Body ให้การรับรอง

เรื่องหลักๆ ที่กล่าวถึงใน OHSAS 18001 ทั้ง 2 เวอร์ชั่น
1. มีการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงรวมถึงการกำหนดมาตรการความคุมความเสี่ยง
2. การให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัย และข้อกำหนดอื่นๆ
3. เป้าหมายและโครงการทางด้านความปลอดภัย
4. การบริหาร & จัดการทรัพยากร, บทบาท,อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่จะนำระบบนี้ไปใช้
5. การพัฒนาทักษะความสามารถ, การฝึกอบรมและสร้าง/ปลูกจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัย
6. การสื่อสารทั้งภายในและ ภายนอกองค์กร, การมีส่วนร่วมและการให้คำปรึกษาเสนอแนะในเรื่องความปลอดภัย
7. การความคุมการปฎิบัติ
8. แผนฉุกเฉินและการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือ อุบัติภัย
9. การวัดผลการปฎิบัติ, การตรวจวัดและการปรับปรุง

ตั้งแต่ปี 2005 คณะทำงานเริ่มทบทวนแก้ไขตัวข้อกำหนดเฉพาะด้านการจัดการด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เวอร์ชั่นเก่า OHSAS 18001:1999 (ตัวเก่าก่อน OHSAS 18001:2007) ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ได้พัฒนาขึ้นในปี 1999 โดยองค์กรอิสระที่จัดทำมาตรฐานระดับชาติ และหน่วยตรวจประเมิน

ร่างมาตรฐาน ฉบับแรก ได้เริ่มทบทวนและแก้ไขในการประชุมที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน เมื่อตุลาคม 2006 ร่างมาตรฐาน
ฉบับที่สองได้ถูกทบทวนในเดือน พฤศจิกายน 2006 และร่างมาตรฐานฉบับที่สองนี่เองก็ประสบผลสำเร็จตกลงโอเคจะใช้กันหลังมีการทบทวน ได้รับการยอมรับซึ่งนำไปสู่ข้อตกลงที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน และเพิ่งจะนำมาประกาศใช้ในเดือน กรกฎาคม 2007

มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 มีการปรับปรุงให้ข้อกำหนดกติกาเข้ากันกับมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001:2004 ได้มากขึ้นนำไปปฏิบัติการร่วมได้เลยที่เดียว 3 ระบบไม่ต้องทำคนละที่ทีละระบบ (จุดไหนบ้าง ฉบับหน้าเราจะมาเล่าให้ฟังต่อละกัน) และส่งเสริมให้เป็นระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยที่ได้ประโยชน์ชัดเจนมากขึ้นกว่าฉบับปี 1999 เยอะเลย มาดูนี่เลย...

• การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐาน OHSAS 18001 : 2007 ฉบับใหม่ที่เวอร์ชั่นเก่าไม่มี จุดที่ชัดเจนได้แก่
1. มาตรฐานใหม่นี้มีวัตถุประสงค์ ให้เกิดความปลอดภัยต่อ สุขภาพและร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน ชัดเจนมากขึ้นพอๆ กับความปลอดภัยที่เกี่ยวกับทรัพย์สินและสินค้า เช่น โรคจากการทำงานที่พนักงานได้รับเช่น สารเคมีปนเปื้อนในเลือด, หูตึง, และอันตรายที่ทำให้พนักงานบาดเจ็บ
2. ไม่มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยของทรัพย์สิน เช่น เครื่องจักรเสียหายเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน, ระบบรักษาความปลอดภัยต่อองค์กร
3. เน้นเหตุการณ์ (Incident) ที่มีแนวโน้มจะนำไปสู่อุบัติเหตุรวมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดเป็นอุบัติเหตุ เช่น สภาพเครื่องจักรที่ใช้งานที่ไม่มี การ์ดคลุมจุดหมุน ข้อต่อ ข้อเหวี่ยงต่างๆ แทนการใช้คำว่า อุบัติเหตุ(Accident) ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดเป็นอุบัติเหตุแล้วทำให้เกิดพนักงานบาดเจ็บและเจ็บป่วย สำหรับการอ้างอิง
4. พฤติกรรม ความสามารถ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคน เป็นปัจจัยที่ต้องถูกพิจารณาในการชี้บ่งอันตราย, ประเมินความเสี่ยงและการกำหนดมาตรการควบคุม สัมพันธ์ กับความสามารถ การฝึกอบรมและจิตสำนึกของพนักงานในที่สุด เช่น พนักงานที่ไม่ให้ความร่วมมือในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
5. ข้อกำหนดใหม่ๆ ที่องค์กรเกี่ยวข้องกับองค์กรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนสำหรับการควบคุม ปฏิบัติในระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข่น ชุมชน หมู่บ้าน อบต , นิคมอุตสาหกรรม หรือ เอ็นจีโอที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่างๆ
6. การบริหารจัดการ กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างชัดเจนโดยนำมาพิจารณาทบทวนการประเมินความเสี่ยงใหม่
7. ข้อกำหนดใหม่ที่เพิ่มขึ้นใน เรื่อง การประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายและกฎข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคล้ายกับมาตรฐาน ISO 14001:2004
8. ข้อกำหนดใหม่ มีการระบุว่าต้องเน้น การมีส่วนร่วม, การให้คำปรึกษาเสนอแนะของพนักงานและคนในองค์กร ชัดเจนขึ้นมาก
9. ข้อกำหนดใหม่ที่ กล่าวถึงการสอบสวน เหตุการณ์ Incident Investigation เน้นให้มีการดำเนินการมากขึ้น
10. OHSAS 18001:2007 อ้างถึงการเป็น มาตรฐาน มากกว่าที่จะเป็น ข้อกำหนดเฉพาะ ซึ่งสะท้อนถึงการนำข้อกำหนดไปใช้บนพื้นฐานมาตรฐานแต่ละประเทศ กับระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
11. คำนิยามศัพท์ใหม่ที่กำหนดขึ้นมีมากกว่าเดิม เช่น เหตุการณ์ (Incident) , ความเสี่ยง (Risk), การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) และได้แก้ไขจากคำนิยามเดิม
12. ใช้คำว่า ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Acceptable risk) แทนคำว่า ความเสี่ยงที่พอทนได้ (Tolerable risk )
13. นิยามคำว่า อันตราย (Hazard) ไม่ได้อ้างถึง ความเสียหายของทรัพย์สิน ความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมการทำงาน ที่ไม่ได้มีผลต่อโรคจากการทำงาน สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของมาตรฐาน OHSAS 18001:2007

     กล่าวโดยสรุป มาตรฐาน OHSAS 18001:2007 Standard ใหม่ล่าสุดนี้เน้นกลยุทธ์ในการปฎิบัติตามระบบที่เป็นเชิงรุก Pro-Active Management System มากกว่าเดิม ซึ่งจะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ทำงานในสถานที่ทำงานปลอดภัยมากขึ้น และสามารถรวมเข้ากันได้เชิงระบบกับ มาตรฐาน ISO 14001:2004 และ ISO 9001:2000 อย่างทันสมัย

      แนวคิดที่ชัดเจนของระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ปรับปรุงข้อกำหนดและคำนิยามที่ชัดเจน เพื่อนำระบบไปใช้โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยไม่ทำให้พนักงานเกิดโรคจากการทำงานซึ่งเสี่ยงและอันตรายในสถานประกอบการแต่ละประเภท รวมทั้งทำให้เกิดสถานประกอบการมีสภาพการทำงานที่น่าทำงาน มีความปลอดภัยกับพนักงานทุกคน เป็นสถานประกอบการที่มั่นคง และพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

บทความโดย
วิโรจน์ วัฒนกนก
ผู้จัดการด้านมาตรฐานอาชีวะอนามัยความปลอดภัยและสวัสดิภาพแรงงาน
ยุทธนา เพ็ชรมณี
ผู้จัดการธุรกิจแผนกรับรองระบบงานและบริการ


Foot VCD ISO