หลักสูตร ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และซ่อมบำรุงภายในอาคารสูง

วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับงานไฟฟ้าภายในอาคารสูง
 2. ได้เรียนรู้ถึงหลักการทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในการทำงานภายในอาคารสูง
 3. ได้รับรู้ถึงอันตรายจากการประสบอันตรายจากไฟฟ้าภายในอาคารสูง และวิธีการป้องกันที่ถูกต้อง
 4. ได้เรียนรู้ถึงระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าภายในอาคารสูง

เหมาะสำหรับ

ผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารสูง ฝ่ายบริหารอาคาร ช่างเทคนิค ช่างซ่อมบำรุง ฝ่ายผลิต ฝ่ายบริการ และวิศวกร

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
 2. พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
 3. มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ปี ๒๕๕๖
 4. มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน ปี ๒๕๕๗

เนื้อหาหลักสูตร

อบรมภาคทฤษฎี

 • กฎหมายและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 • ไฟฟ้าเบื้องต้น การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารสูง
 • การตรวจสอบ ซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบไฟฟ้าในอาคารสูง
 • การป้องกันอันตราย การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า (PPE)
 • การประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าภายในอาคารสูง

อบรมภาคปฏิบัติ

 • การปฐมพยาบาลและการช่วยผู้ประสบภัยจากงานไฟฟ้าภายในอาคารสูง
 • การใช้ระบบ Lockout & Tagout ในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอาคาร