หลักสูตร ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงดันสูง

หลักการและเหตุผล

      การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า นับเป็นงานที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติงานได้เสมอ ตลอดเวลาในการทำงาน หากผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ไม่มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแล้ว ย่อมมีโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง ทั้งต่อชีวิต และทรัพย์สิน จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าต้องได้รับการอบรมในหลักสูตร ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงดันสูง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงลักษณะและสาเหตุหลักของการประสบอันตรายจากไฟฟ้า รวมทั้งวิธีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าที่ถูกต้อง

          นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าจำเป็นจะต้องมีความรู้ และทักษะในการ ช่วยเหลือผู้ประสบภันอันตรายจากไฟฟ้า ดังจะเห็นได้จากกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ ๒๕๕๘ ของกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ในการปัจจุบัน ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าทุกท่าน ต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อเสริมความรู้ และนำไปใช้ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบัติงานต่อไป

วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ การเกิดและประสบอันตรายจากการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ในการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
 4. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย
 5. เพื่อเป็นการพัฒนา ยกระดับฝีมือแรงงานของบุคลากรผู้ผ่านการฝึกอบรมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และนำมาสู่การพัฒนาทักษะอาชีพ

หัวข้อการฝึกอบรม

ภาคทฤษฎี

 1. ไฟฟ้ากับการดำรงชีวิตประจำวัน และกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานไฟฟ้า
 2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ระบบการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าต้องรู้
 3. ประเภทของอันตรายจากไฟฟ้า ลักษณะการประสบอันตราย และการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
 4. ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับอันตรายจากไฟฟ้าแรงดันสูง
 5. ข้อกำหนดระยะห่างเพื่อความปลอดภัย
 6. ข้อกำหนดเครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงดันสูง
 7. ข้อกำหนดเครื่องมือกลในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงดันสูง

ภาคปฏิบัติ

 1. การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าด้วยวิธีการต่าง ๆ
 2. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า และการปฐมพยาบาล

ระยะเวลาการฝึกอบรม

1 วัน (6 ชั่วโมง)