VCD ISO
 
Menu VCD ISO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
    หนังสือคู่มือการทำระบบ
   

ข้อกำหนด ISO 9001:2015
ใหม่ล่าสุด

ฉบับแปล อังกฤษ -ไทย

ราคาพิเศษเพียง 2,000 บาท

ข้อกำหนด ISO 9001:2008
ฉบับแปล อังกฤษ -ไทย

ราคาพิเศษเพียง 2,000 บาท


ISO/TS16949 : 2009
Requirement+Guidance
(ไทย-อังกฤษ) 2 เล่ม

ราคาพิเศษเพียง 2,000 บาท


ข้อกำหนด ISO 22000
ฉบับแปล อังกฤษ -ไทย

ราคาพิเศษเพียง 1,200 บาท


ISO 9001:2008
(JIS Q 9001:2008)
ฉบับภาษาญี่ปุ่น

ราคาพิเศษ!!


ข้อกำหนด+ไกด์แดนส์
ISO/TS16949
Requirement+Guidance
(ไทย-อังกฤษ) 2 เล่ม

ราคาพิเศษเพียง 1,250 บาท


ข้อกำหนด OHSAS (TIS)
18001:2007 ใหม่
ฉบับแปลไทย - อังกฤษ
พร้อมรายงานบทสรุปข้อแตกต่าง จากผู้ตรวจประเมิน (CB-->SGS) ท้ายเล่ม


ราคาพิเศษเพียง 1,800 บาท


   
   
   
   
    HOT!! PRODUCT & NEWS
 
คอร์สฝึกอบรมหลักสูตรการขับรถฟอร์คลิฟท์
หลักสูตรการฝึกอบรม ผู้ควบคุมก๊าซแอมโมเนีย
คอร์สฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ของกรมธุรกิจพลังงาน ตามกฎหมายใหม่ ล่าสุด ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ๒๕๕๐
และกฎกระทรวงฉบับที่๔ ออกตามความในประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๘
New Factory Directory 2008 (หนังสือ + CD รวม รง. กำลังจะเปิด 2008) - ชื่อละ 50 บาท / โรงงานใหม่!!
Directory in Thailand 2008 (หนังสือ + CD รวม รง. เก่า ทั่วประเทศ)
• How We Work 4 U ตัวอย่างจากบางบริษัท ที่ AD4 จัดทำให้
• AD4 รับช่วยวางระบบ ISO
• ราคาโฆณาใน นสพ.ผู้จัดการโรงงาน THE FACTORY MANAGER
• VCD Training
  • ข้อมูลโรงงาน รายชื่อโรงงานและรายชื่อบริษัททั่วประเทศ
  • หนังสือคู่มือการทำระบบ หนังสือ ISO